Skip to main content

Full text of "NPP VJERONAUKA 2011/2012"

See other formats


ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOS NI I HERCEGOVINI 

UNIVERZITET U BIHACU 

ISLAMSKI PEDAGOSKI FAKULTET U BIHACU NASTAVNI 
PLAN I PROGRAM ODSJEK: ISLAMSKA VJERONAUKA Bihac, oktobar 201 1 . SADRZAJ 

SADRZAJ 3 

UVODNENAZNAKE 5 

SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA STUDIJA 6 

SEMESTARI 7 

SEMESTARII 8 

SEMESTARIII 9 

SEMESTARIV 10 

SEMESTARV 11 

SEMESTARVI 12 

PRAKSASTUDENATA 13 

RADOVI 13 

NASTAVNI PROGRAM 14 

ISEMESTAR 15 

UVOD U UCENJE KUR'ANA 15 

OSNOVI TEFSIRA 17 

SIRA 19 

FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPSKOG JEZIKA 21 

BOSANSKI JEZIK 1 23 

OPCA PEDAGOGIJA 24 

TEHNIKA PISANJA NAUCNOG RADA 26 

IISEMESTAR 28 

OSNOVI HADISA 28 

UVODU NAUKUAKAIDA 30 

UVODU DA'VU 31 

UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU 32 

TEORIJA NASTAVE 34 

OPCA PSIHOLOGIJA 36 

OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA 37 

III SEMESTAR 39 

TEFSIRSKE TEME 39 

UCENJE KUR'ANA 41 

DA'VETSKE METODE 43 

SKOLSKA PEDAGOGIJA 45 

RETORIKA 48 

UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA 50 

UCENJE JUDAIZMA I KRSCANSTVA (izborni predmet) 52 

HIFZ KUR'ANA (izborni predmet) 53 

SOCIJALNA PEDAGOGIJA (izborni predmet) 55 

IV SEMESTAR 56 

HADISKI TEKSTOVI 56 

IBADAT 57 

ISLAMSKA KULTURA I CIVIUZACIJA NA BALKANU 59 

HUMANA EKOLOGIJA 61 

METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE 1 62 

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 63 

ENGLESKIJEZIKI (izborni predmet) 65 

NJEMACKI JEZIK I (izborni predmet) 67 

TOKOVI AKAIDSKOG MISUENJA (izborni predmet) 69 

NASTAVNA KOMUNIKACIJA (izborni predmet) 71 

V SEMESTAR 72 

BOSANSKI JEZIK II 72 

SAVREMENE IDEOLOGUE 74 

UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU 75 HADISKETEME 77 

RELIGIJSKA PEDAGOGIJA 79 

INFORMATIKA 81 

ENGLESKIJEZIKII (izborni predmet) 82 

NJEMACKIJEZIKII (izborni predmet) 84 

TEFSIRSKITEKSTOVI (izborni predmet) 86 

OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE (izborni predmet) 87 

VISEMESTAR 89 

SERIJATSKO PORODICNO PRAVO 89 

ARAPSKI JEZIK KROZ PRAKSU 91 

METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II 92 

PEDAGOSKA PSIHOLOGIJA 94 

SAVREMENA FIKHSKA PITANJA 96 

DOKIMOLOGIJA (izborni predmet) 98 

OSNOVE ARAPSKE KNJIZEVNOSTI (izborni predmet) 100 

METODIKA KNJIZEVNOSTI ZA DJECU (izborni predmet) 102 UVODNE NAZNAKE 

Prateci suvremene standarde edukacije nastavnika utemeljene u tok Reforme sistema 
visokoskolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te usmjeravajuci se ka zadobijanju 
pretpostavki ukljucivanja u ECTS sistem studiranja, Islamski pedagoski fakultet u Bihacu je 
pokrenuo programiran, strucno nadziran proces reformiranja studija koji podrazumijeva 
produzetak trajanja studija na tri godine, uvodenje ECTS sistema studiranja (European Credit 
Transfer Sistem), kao i uvodenje novih programa koji ce obezbijediti kvalitetniju educiranost 
nastavnika islamske vjeronauke. 

Reformirani studij podrazumijeva: 

■ sticanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu; 

■ obnovljene programe teoloskog, pedagoskog, psiholoskog, didaktickog, 
metodickog obrazovanja, strukturalno korespondirajuce studiju na srodnim 
visokoskolskim institucijama u Bosni i Hercegovini; 

■ nove programe posredstvom opcionih kolegija koji osposobljavaju profesora 
islamske vjeronauke za odgojnoobrazovni rad u razredu; 

■ nove programe razvoja metodika pojedinih nastavnih disciplina, koji bivaju 
integrirani putem metodike islamske vjeronauke; 

■ obnovljene programe osposobljavanja za istrazivanje pojava u odgoju i 
obrazovanju (teorijsko-prakticno metodolosko osposobljavanje); 

■ nove programe razvijanja 'kulture ucenja' (uz upotrebu novih radnih metoda); 

■ nove programe razvijanja komunikacijskih vjestina, shodno potrebama 
reformirane skole koja trazi umijece gradenja paradigme timskog rada; 

■ nove programe kontinuiranog, planskog usavrsavanja nastavnika islamske 
vjeronauke; 

■ novi program interdisciplinarnog prozimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri 
(teologija, humanisticke znanosti...), sto ce svoje opredmecenje imati kroz 
inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angazman u toku 
studija. 

Studij traje sest semestara, a svaki semestar trajat ce petnaest sedmica. Polaganje ispita 
ce biti organizirano u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i dva u 
septembarskom ispitnom roku, a bit ce primjenjivano i kontinuirano pracenje napredovanja 
studenata u skladu s ECTS sistemom (eseji, istrazivacki projekti, prezentacije, seminarske 
radnje...). 

Nastavni plan i program sadrzi: predmetno-plansku strukturu po semestrima, opisano 
prakticno osposobljavanje studenata sa radovima u toku studija, te metodoloski unificiran opis 
nastavnih kurseva (obaveznih i izbornih) posredstvom programa predavanja i vjezbi, nacin 
polaganja ispita i literaturu. 

Nakon zavrsetka studija student stice diplomu u kojoj ce stajati da je stekao strucni 
naziv BAKALAUREAT/BACHELOR ISLAMSKE VJERONAUKE. Bihac, oktobar 2011. godine SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA STUDIJA Sifra 


SEMESTAR I 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Uvod u ucenje Kur'ana 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Osnovi tefsira 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Sira 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Fonetika i uvod u morfologiju 
arapskog jezika 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Bosanski jezik I 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Opca pedagogy a 


3 


2 
- 


- 


- 


5 
Tehnika pisanja naucnog rada 


2 


1 


- 


- 


- 


- 


3 


UKUPNO 


19 


11 


- 


- 


- 


- 


30 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR I 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Prz'j 


orema 


I 


P 


U 
Uvod u ucenje Kur'ana 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


4 
Osnovi tefsira 


1 


0,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4 
Sira 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Fonetika i uvod u morfologiju 
arapskog jezika 


1 


1 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Bosanski jezik I 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Opca pedagogy a 


1,5 


1 


- 


0,5 


0,5 


- 


1 


0,5 


5 
Tehnika pisanja naucnog rada 


1 


0,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


0,5 


3,5 


UKUPNO 


7,5 


6 


- 


2 


0,5 


- 


6 


7 


29 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, £ - ukupno Sifra 


SEMESTAR II 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Osnovi hadisa 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Uvod u nauku akaida 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Uvod u da'vu 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Uvod u islamsku kulturu i 
civilizaciju 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Teorija nastave 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Opca psihologija 


2 


2 
- 


- 


- 


4 
Osnove morfosintakse arapskog 
jezika 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 


UKUPNO 


20 


10 


- 


- 


- 


- 


30 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR II 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Prij 


orema 


E 


P 


U 
Osnovi hadisa 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Uvod u nauku akaida 


1 


0,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4 
Uvod u da'vu 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Uvod u islamsku kulturu i 
civilizaciju 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Teorija nastave 


1 


1 


- 


1 


- 


- 


1 


1 


5 
Opca psihologija 


1,5 


1 


- 


0,5 


- 


- 


1 


0,5 


4,5 
Osnove morfosintakse 
arapskog jezika 


1 


1 


- 


1 


- 


- 


1 


0,5 


4,5 


UKUPNO 


7,5 


6,5 


- 


3 


- 


- 


7 


6 


30 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, £ - ukupno Sifra 


SEMESTAR III 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Tef sirske teme 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Ucenje Kur'ana 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Da'vetske metode 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Skolska pedagogija 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Retorika 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Uvod u sintaksu arapskog jezika 


3 


2 


- 


- 


- 


- 


5 
Izborni predmet 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 


UKUPNO 


20 


11 


- 


- 


- 


- 


31 Sifra 


IZBORNI PREDMETI 


P 


V 


S 


K 


S 


ECTS 
Ucenje judaizma i krscanstva 


2 


2 


- 


- 


4 


4 
Hifz Kur'ana 


2 


2 


- 


- 


4 


4 
Socijalna pedagogija 


2 


2 


- 


- 


4 


4 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR III 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Priprema 


I 


P 


U 
Tefsirske teme 


1,5 


0,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Ucenje Kur'ana 


1 


1 
2 


4 
Da'vetske metode 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Skolska pedagogija 


1,5 


1 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


5 
Retorika 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Uvod u sintaksu arapskog jezika 


1,5 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Izborni predmet 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 


UKUPNO 


9,5 


5,5 


- 


1 


- 


- 


6 


8 


30 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, £ - ukupno Sifra 


SEMESTAR IV 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Hadiski tekstovi 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Ibadat 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Islamska kultura i civilizacija na 
Balkanu 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Humana ekologija 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Metodika islamske vjeronauke I 


3 


3 


- 


- 


- 


- 


6 
Razvojna psihologija 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Izborni predmet 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 


UKUPNO 


18 


12 


- 


- 


- 


- 


30 Sifra 


IZBORNI PREDMETI 


P 


V 


S 


K 


2 


ECTS 
Engleski jezik I 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Njemackijezik I 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Tokovi akaidskog misljenja 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Nastavna komunikacija 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR IV 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Priprema 


S 


P 


U 
Hadiski tekstovi 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Ibadat 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Islamska kultura i civilizacija na 
Balkanu 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Humana ekologija 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Metodika islamske vjeronauke I 


1,5 


1,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


5,5 
Razvojna psihologija 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Izborni predmet 


1,5 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4,5 


UKUPNO 


9,5 


6 


- 


0,5 


- 


- 


7 


7 


30 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno 10 Sifra 


SEMESTAR V 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Bosanski jezik II 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Savremene ideologije 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Uvod u islamsku filozofiju 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Hadiske teme 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Religijska pedagogija 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Informatika 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Izborni predmet 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


5 


UKUPNO 


18 


11 


- 


- 


- 


- 


29 Sifra 


IZBORNI PREDMETI 


P 


V 


S 


K 


S 


ECTS 
Engleski jezik II 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Njemacki jezik II 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Tefsirski tekstovi 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 
Osnovi islamske umjetnosti i estetike 


2 


2 


- 


- 


4 


4,5 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR V 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Priprema 


S 


P 


U 
Bosanski jezik II 


1 


1 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Savremene ideologije 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Uvod u islamsku filozofiju 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Hadiske teme 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Religijska pedagogija 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Informatika 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Izborni predmet 


1,5 


1 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4,5 


UKUPNO 


9 


5,5 


- 


0,5 


- 


- 


7 


7 


29 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, £ - ukupno 11 Sifra 


SEMESTAR VI 


P 


V 


LV 


S 


K 


Pr 


I 
Serijatsko porodicno pravo 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Arapski jezik kroz praksu 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Metodika islamske vjeronauke II 


3 


3 


- 


- 


- 


- 


6 
Pedagoska psihologija 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Savremena fikhska pitanja 


3 


1 


- 


- 


- 


- 


4 
Izborni predmet 


2 


2 


- 


- 


- 


- 


4 
Diplomski rad 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


UKUPNO 


16 


9 


- 


- 


- 


- 


25 Sifra 


IZBORNI PREDMETI 


P 


V 


S 


K 


S 


ECTS 
Dokimologija 


2 


2 


- 


- 


4 


3,5 
Osnove arapske knjizevnosti 


2 


2 


- 


- 


4 


3,5 
Metodika knjizevnosti za djecu 


2 


2 


- 


- 


4 


3,5 ECTS KREDITI Sifra 


SEMESTAR VI 


P 


V 


L 
V 


S 


K 


Pr 


Priprema 


I 


P 


u 
Serijatsko porodicno pravo 


1,5 


0,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Arapski jezik kroz praksu 


1,5 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


4 
Metodika islamske vjeronauke II 


1,5 


1,5 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


5,5 
Pedagoska psihologija 


1 


1 


- 


0,5 


- 


- 


1 


1 


4,5 
Savremena fikhska pitanja 


1,5 


0,5 


- 


1 


- 


- 


1 


1 


5 
Izborni predmet 


1 


0,5 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


3,5 
Diplomski rad 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


1 


5 


UKUPNO 


8 


4,5 


- 


2,5 


- 


- 


10 


7 


32 P - predavanja, V - vjezbe, LV - lektorske vjezbe, S - seminarski rad, projekti..., 

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno 12 PRAKSA STUDENATA 

Studenti Odsjeka za vjeronauku obavljaju pedagosku i metodicku praksu. 

Pedagoska praksa 

Studenti izvode pedagosku praksu prema programu predmeta Skolska pedagodija. 

Redovni studenti izvode pedagosku praksu tokom prve godine studija. Studenti 
hospituju u Vjezbaonici pet dana. Tokom svog boravka na praksi posmatraju odgojni i 
nastavni proces i vode dnevnik pedagoske prakse. 

Pedagoskom praksom rukovodi nastavnik pedagogije u saradnji sa mentorom. 

Metodicka praksa 

Metodicku praksu redovni student izvodi tokom druge godine studija. Ona se sastoji iz 
posmatranja i analiziranja oglednih nastavnih casova mentora i casova koje drze studenti, te 
odrzavanja nastavnih casova. Student je duzan da prisustvuje odrzavanju i strucnom 
analiziranju najmanje 20 casova mentora i deset nastavnih casova koje drze studenti iz 
predmeta Islamska vjeronauka. 

Student treba da odrzi najmanje 20 nastavnih casova (sedmicna norma nastavnika 
vjeronauke). 

Metodickom praksom rukovodi nastavnik Metodike islamske vjeronauke u suradnji sa 
mentorom. 

Nastavnik daje konkretan program metodicke prakse. 

RADOVI 

Student je obavezan u VI semestru uraditi diplomski rad na osnovi Pravilnika o izradi 
diplomskog rada. 13 NASTAVNI PROGRAM 14 I SEMESTAR UVOD U UCENJE KUR'ANA Naziv predmeta: UVOD U UCENJE KUR'ANA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog kursa je poduciti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana casnog, 
kako bi oni kao buduci nastavnici islamske vjeronauke mogli, da pravilno 
ucenje Kur'ana (po tedzvidu), prenesu na ucenike osnovnih i srednjih skola. 1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica TEMA Citanje i ucenje Kur'ana;Zaboravljanje Kur'ana; Uzimanje 
abdesta radi ucenja Kur'ana; Propisi "Isti'aze" i "Besmele" 
(illiLull j siUaLyi p&S); Propisi harfa "nun" sa sukunom i 
tenvina(ojJZ& j 3-&U1 uj& f^'); Prakticna primjena tedzvida 
tilavet Ucenje na cistom mjestu; Sjedenje oborene glave, ponizan, 
okrenut prema Kibli, miran i ucenje sa posebnim pijetetom; 
Propisi harfa "Mim" sa sukunom; "Nun" i "mim" u poziciji 
geminata (tesdid) (yljiiii ^11 j jjlll); Prakticna primjena 
tedzvida -tilavet Upotrebljavanje misvaka zbog ciscenja usta i postivanja 
Kur'ana; "Et-te'awuz" prije otpocinjanja kira'eta; Asimilacija 
istih, srodnih i bliskih glasova; Odskocni, praskavi harfovi 
(<&% Prakticna primjena tedzvida -tilavet Ucenje Kur'ana i nijjet; "Tertil" kod ucenja Kur'ana; Varijante 
izgovora harfa ra'Q^J 1 j ^j^ h^Y> Varijante izgovora harfa 
"lam" u imenu "Allah" (^ <lial); Prakticna primjena tedzvida - 
tilavet Ucenje sa dubokim razmisljanjem (et-tedebbur) i 
razumijevanjem (et-tefehhum); Ponavljanje ajeta; Propisi harfa 
"lam sakin" (yfljUl ol-bdl ^); Ismam (fUil); imala (^U}); 
Teshil (ilk^); Prakticna primjena tedzvida -tilavet Plakanje prilikom ucenja Kur'ana; Uljepsavanje glasa i 
ukrasavanje kira'eta; Duzina vokala ("Meddovi") (-^1 f^O; 
Vrste duzina; Stalna obavezujuca duzina - Meddun lazim 
(^ jV ju); Prakticna primjena tedzvida -tilavet Krupno - gromoglasno ucenje ("bit-tefhim"); Ucenje naglas i u 
sebi; Kontaktna duzina - Meddus-sile (3^1 i>); (Izgovor 
kratkih vokala zamjenice » i ? ); Prakticna primjena tedzvida - 
tilavet Ucenje iz mushafa i ucenje napamet; Pomaganje ucacu kad ne 
zna nastaviti; Transformirana duzina - Meddul-bedel (t)'0 i°); 
Alternativna duzina - Meddul-'ived (<_>^j*ll i>); Prakticna 
primjena tedzvida -tilavet Prekidanje ucenja zbog razgovora sa nekim; Ucenje Kur'ana 
stranim jezikom; Poluvokalna duzina - Meddu lin (o£ i>); 
Duzina naglasavanja i razlike - Meddul-ferk (tij^t -^); Sekta 15 (ajLj); Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


10. sedmica 


Ucenje "sazz" kira'etom; Ucenje redoslijedom mushafa; 
Sedzdetut-tilave (spal i'±L^); Znakovi stajanja (^jtt cjU5£). 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


11. sedmica 


Ucenje na vise harfova; Slusanje ucenja Kur'ana bez razgovora 
i galame; Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


12. sedmica 


Obavljanje sedzde; Odabrana vremena za ucenje; Hatma ljeti i 
zimi; Tekbir poslije sure "Ed-Duha" do zavrsetka Kur'ana; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


13. sedmica 


Dova nakon zavrsetka hatme; Nakon zavrsetka hatme 
zapocinjanje sa drugom hatmom; Prakticna primjena tedzvida 
-tilavet; Ponavljanje sure "Mas" na kraju hatme; 


14. sedmica 


Uzimanje Kur'ana sredstvom zarade za zivot; Prakticna 
primjena tedzvida -tilavet; Zaboravljanje Kur'ana; Ucenje 
Kur'ana mejjitu. Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 


Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra; 

2. fonolaboratorija 

3. prezentacije 

4. gosti predavaci 


40% 
5 0% 
5% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 
3. zavrsni usmeni ispit 


15% 
85% Vjezbe su auditorne. Na vjezbama se uvjezbavaju predvideni djelovi Kur'ana koje studenti trebaju 
nauciti gledajuci i napamet. Prisustvo je obavezno i pravo na potpis imaju oni studenti koji su redovno 
pratili program predavanja i vjezbi. 

Provjera znanja 

Provjera znanja vrsi se polaganjem ispita. Ispit sadrzi kolokvijalni i zavrsni ispit. Kolokvijalni ispit 
polaze se nakon prvog semestra i podrazumijeva ucenje napamet zadnje polovine 30. dzuza Kur'ana. 
Zavrsni ispit obuhvata: ucenje predvidenog gradiva napamet, a to je kompletan 30. dzuz, te prvih pet 
dzuzova gledajuci, tedzvid i teoretski dio. Ucenje napamet je eliminatorni dio ispita. 

3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Kur'an; 

2. Muharem Stulanovic, Adabi (propisi) ucaca i ucenja Kur'ana 
(Itkan, Sujuti) 

3. Vrijednost ucenja pojedinih sura i ajeta (Tergib ve terhib, Munziri) 

4. Tedzvid, Bihac, 2004. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Skripta Islamskog teoloskog fakulteta u Sarajevu objavljena u 
„Zborniku radova" Sarajevo 1989. 

2. Imam en-Nevevi „Adabi ucenja Kur'ana" Sarajevo, 1997. 

3. Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, 
Islamska misao, Muallim, Novi horizonti itd.) 16 OSNOVI TEFSIRA Naziv predmeta: OSNOVI TEFSIRA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: P3 + VI 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj predmeta Osnovi tefsira je upoznavanje studenata s osnovnim 
tefsirskim pojmovima i instrumentarijem ove znanosti; uvesti ih u literaturu 
u ovoj oblasti; dati im osnovne spoznaje u vezi Kur'ana, njegove objave, 
forme, autenticnosti, jezika, jezika, stila, citanja, nadnaravnosti, 
pretpostavki njegovog tumacenja itd. Akcenat se daje na ehlu-sunnetske 
stavove, a misljenja drugih, islamskih i neislamskih provenijencija, takoder 
se spominju. 

Kroz kurs ce se predstaviti nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu - od 
klasicnog do savremenog perioda; ukratko prezentirati glavne epohe i skole 
tefsira, kao i glavna tefsirska djela i njihovi autori. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganju 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. Sedmica 2. Sedmica 3. Sedmica 4. Sedmica 5. Sedmica 6. Sedmica 7. Sedmica 8. Sedmica 9. Sedmica 10. Sedmica TEMA Uvod: znacaj i porreba za tefsirom. Tefsir: jezicko i 
terminolosko znacenje, znacenje i upotreba rijeci "te'vil". Pretpostavke za bavljenje tefsirom Kur'an: znacaj i mjesto Kur'ana u islamu; Definicije: 
lingvisticka, tefsirska, kur'anska, hadiska; Kur'an u ocima 
orijentalista. Objava Kur'ana: fenomen Objave; Dileme i prigovori onih 
koji negiraju Objavu; Nacini objave Kur'ana; Postepenost 
objave Kur'ana; Prva i posljednja objava. Forma Kur'ana: Sure; Ajeti; Bismilla; Slovni poceci 
pojedinih sura. Historija Kur'ana: Institucija hifza; Pismeno 
biljezenje putem zvanicnih pisara Objave; Materijali na 
kojima je zapisivan Kur'an; Sakupljanje Kur'ana u jednu 
zbirku; Kodifikacija Mushafa; Proces usavrsavanja 
kur'anskog pisma. Sedam harfova Kur'ana. Kiraeti: Nastanak kiraeta; Sedam/ 
deset poznatih mutevatir kiraeta i njihovi osnivaci; Sazz 
kiraeti; Kriterij za odredivanje priznatih kiraeta; Kiraeti i 
tumacenje Kur'ana; Vaznija kiraetska literatura. Rekapitulacija Povodi objave Kur'ana: Znacaj poznavanja povoda objave; 
Vise povoda - jedan ajet, jedan povod - vise ajeta; Odnos 
teksta i povoda; Djela o povodima objave; Mogucnost 
koristenja povoda objave u odgojno-obrazovne svrhe. Pitanje derogacije u Kur'anu: Defmicija; Nacin 
upoznavanja nasih i mensuh ajeta; Vrste i vidovi 
derogacije; Podjela Kur'ana na mekanska i medinska ajeta i 
sure: Kriteriji; Formalne i sadrzajne karakteristike; 
Mogucnost kotistenja u pedagoske svrhe Jezik i stil Kur'ana: Islamske i orijentalisticke teorije o 
jeziku Kur'ana. Postoje li u Kur'anu "nearapske" rijeci? 
Odlike kur'anskog stila. Neka vlastita imena u Kur'anu i 
Tefsiru. 17 11. Sedmica 12. Sedmica 13. Sedmica 14. Sedmica 15. Sedmica Nadnaravnost Kur'ana (i'dzazu-1-Kur'an): Kur'anski izazovi 
(tehaddi); Aspekti kur'anske mudzize: povijesni, naucni, 
zakonodavni; Djela o i'dzazu Kur'ana, glavni predstavnici i 
osnovne karakteristike. Prevodenje Kur'ana: mogucnost prijevoda Kur'ana sa 
gledista serijata; Prijevodi Kur'ana u svijetu; Prijevodi 
Kur'ana na bosanskom jeziku, kratak historijat i osnovne 
karakteristike. Prijevod posljednjih (kratkih) dvadeset sura 
Kur'ana. Tefsirska podjela ajeta: muhkem i mutesabih; 'amm i hass; 
mudzmel i mubejjen; mutlak i mukajjed. Pojasnjenje 
pojmova mentuk i mefhum Metode tumacenja Kur'ana. Nastanak i razvoj tefsirske 
misli u islamu: Poslanikov tefsir, znacaj i postavke; Ashabi 
i tabi'ini i njihov doprinos tumacenju Kur'ana; Tefsir u 
vremenu poslije tabi'ina i pojava pisanih tefsirskih zbirki; 
Glavne skole tefsira; Savremena tefsirska misao, glavni 
pravci, predstavnici i karakteristike. Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


75% 
20% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. prisustvo nastavi 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 
konsultacije, aktivnosti 


10% 
30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Sulejman Topoljak, Skripta za Tefsir I, Islamska pedagoska 
akademija, Bihac, 2005. 

2. Safvet Halilovic: Osnovi Tefsira, IP A, Zenica, 2005. 

3. H. Mehmed Handzic: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo, 
1972. 

4. Enes Karic: Uvod u tefsirske znanosti, FIN, Sarajevo, 1997. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Abdukadir Muhammed Salih: Tefsir i mufessiri u savremenom dobu, 
Sarajevo, 2008. 

2. Maurice Bucaille: Biblija, Kur'an i nauka, Sarajevo, 2001.; 

3. Harun Yahya: Kur'anske mudzize, Sarajevo, 2001. 18 SIRA Naziv predmeta: SIRA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: P3 + VI 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj izucavanja predmeta Sira je upoznavanje studenata sa zivotopisom 
posljednjeg Bozijeg vjerovjesnika Muhammeda, alejhisselam, cija je 
primarna misija odgoj i poducavanje ljudi. Poseban akcenat se stavlja na 
poruke koje se izvlace iz kur'anskih tekstova: A tebe smo (Muhammede) 
samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbijd ', 107) V; u Allahovom 
poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i 
nagradi na onom svijetu, i koji cesto Allaha spominje. (El-Ahzdb, 21) 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Uvod: jezicko i terminolosko znacenje pojma Sira; Znacaj 
izucavanja Poslanikovog zivotopisa; Izvori Poslanikove 
biografije. 


2. sedmica 


Arabija prije islama; Mekka, Kaba, Kurejs. 


3. sedmica 


Zivot prije poslanstva: Poslanikovo rodenje, djetinjstvo, 
zenidba. 


4. sedmica 


Period poslanstva (prije Hidzre): povijesni dogadaji - pouke 
i poruke; Isra' i Mi'radz. 


5. sedmica 


Hidzra: Znacaj Hidzre u povijesti islama; Tok i poruke 
Hidzre. 


6. sedmica 


Poslanik poslije Hidzre: zivot u Medini, gradnja dzamije, 
bratimljenje, Medinska povelja. 


7. sedmica 


Poslanikovi ratni pohodi (gazevat): Bedr, Uhud, Benu-n- 
Nedir, Bitka ne hendeku, Benu Kurejza, Hudejbija, Hajber, 
Mu'ta, Fethu Mekke, Hunejn, Tebuk. 


8. sedmica 


Rekapitulacija - parcijalni 


9. sedmica 


Dogadaji poslije oslobadanja Mekke: deputacije, Oprosni 
hadz i njegove poruke. 


10. sedmica 


Poslanikova porodica: njegove supruge i razlozi 
visezenstva; Poslanikova djeca i njihovi potomci. 


11. sedmica 


Lik i djelo Muhammeda, a.s. Poslanikova humanost i etika. 


12. sedmica 


Ikre' i njegove refleksije na ljudsku povijest. 


13. sedmica 


Poslanik kao ucitelj i pedagog. 


14. sedmica 


Poslanikova smrt i dogadaji nakon toga 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


75% 

20% 

5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. prisustvo nastavi 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 
konsultacije, aktivnosti 


10% 
30% 
60% 19 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. El-Mubarekfuri: Zapecaceni dzennetski napitak, Visoki saudijski 
komitet, Sarajevo, 1998. i 2001. 

2. Mustafa es-Siba'i: Poslanikov zivotni put - pouke i poruke, bez 
godine izdanja. 

3. Safvet Halilovic, Sira - Zivotopis posljednjeg Allahovog 
poslanika, Zenica, 2007.; 

4. Ibn Hisam: Poslanikov zivotopis, s arapskog preveo Mustafa 
Prljaca, Bemust, Sarajevo, 1998.; 

5. Muhammed Rewwas Qal'ahdzi: Licnost posljednjeg Allahovog 
poslanika, s arapskog preveli Safvet Halilovic i Mehmed Kico, 
Sarajevo, 2006. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Abdulfettah Ebu Gudde: Poslanik kao ucitelj i njegove metode u 
poducavanju, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003.; 

2. Sefik Kurdic, Pedagogija Muhammeda, a.s., 

3. Halid M. Halid: Humanost Muhammeda, a.s., Sarajevo, 1984.; 

4. Martin Lings: Muhammed, zivot Vjerovjesnika islama zasnovan na 
najranijim izvorima, Connectum, Sarajevo, 2004. 

5. Fuad Sedic: Posebnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog ummeta, 
Bihac, 2005.; 

6. Karen Armstrong: Muhammed, Poslanik za nase vrijeme; 
Buybook. Sarajevo, 2008. 20 FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPSKOG JEZIKA Naziv predmeta: FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU 
ARAPSKOG JEZIKA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


ECTS krediti: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA 


Ovladavanje baznim strukturnim elementima arapskog jezika na fonetsko- 
fonoloskom, morfoloskom i sintaksickom nivou kao osnovnom 
pretpostavkom za ospobljavanje studenata za sporazumijevanje u 
najobicnijim situacijama zivota, kao i za razumijevanje jednostavnijih 
tekstova i razmjenu kracih pismenih poruka u okviru programske tematike i 
jezickog gradiva (prakticni komunikativni aspekt). 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Historijski razvoj arapskog jezika i drustvene uslovljenosti 
jezicke podvojenosti kod Arapa: diglosija 


2. sedmica 


Arapska fonetika. Artikulaciono-akusticke osobine arapskog 
konsonantskog sistema; arapski vokalski sistem - kratki i 
dugi vokali; poluvokali / prva grupa harfova 


3. sedmica 


Arapska fonetika - nastavak; druga grupa harfova; 
usvajanje osnovne leksike 


4. sedmica 


Pravopis. Pravopisni znaci - tasdid, sukun, madda, wasla, 
tanwin, odredeni clan - sunceva i mjeseceva slova; pravila 
citanja 


5. sedmica 


Prvi parcijalni - testiranje 


6. sedmica 


Kategorizacija rijeci: ime, glagol, partikula. Ime: Imenice, 
zamjenice, pridjevi: kombiniranja - atributivna sintagma - 
prosta imenska recenica 


7. sedmica 


Imenice zenskog roda; padezni sistem-promjenjfjiva i 
nepromjenjljiva imena; potpuna i nepotpuna deklinacija 
(nominativ, genitiv, akuzativ) 


8. sedmica 


Relacija pripadnosti: semanticka genitivna veza (prosta); 
dvojina 


9. sedmica 


Pravilna mnozina muskog i zenskog roda; nepravilna 
mnozina - kongruiranja 


10. sedmica 


Drugi parcijalni - testiranje 


11. sedmica 


Zamjenice: licne, pokazne, odnosne - rod, broj, padez 


12. sedmica 


Cestica inna i njoj slicne cestice; vokativ 


13. sedmica 


Iskazivanje glagola imati; upotreba imena kullun i garni' 


14. sedmica 


Prosta glagolska vremena: perfekt-konjugacija glagola i 
pravila proste glagolske recenice. 


15. sedmica 


Treci parcijalni - testiranje 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


70% 

20% 

10% 21 Ucesce u ocjeni (%) 1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 20% 
30% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


a) Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the 
Written Language, London, 1976. 

b) Bozovic, R.: Udzbenik arapskogjezika sa vjezbankom i rjecnikom, 
Sarajevo, 1984. 

c) Hasanovic, B., Softie, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske 
skole, Zenica, 1998. 

d) Grupa autora: al-'Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002 


3.2. Dodatna literatura 


a) Muftic, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982; 

b) Sikiric, S., Pasic, M., Handzic, M.: Gramatika arapskog jezika I, 
1984; 22 BOSANSKI JEZIK I Naziv predmeta: BOSANSKI JEZIK I 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Razvijanje opcih i posebnih kompetencija. Razvijanje svijesti o znacaju i ulozi 
jezika kao osnovnog komunikacijskog sredstva medu ljudima, razvijanje 
sposobnosti pismenog i usmenog izrazavanja, upoznavanje i razumijevanje 
strucnih pojmova i sadrzaja. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Osnovni sadrzaji iz historije bosanskog jezika i o jeziku uopce 


2. sedmica 


Standardizacija jezika, standardizacija bosanskog jezika 


3. sedmica 


Glasovi i glasovni skupovi 


4. sedmica 


Veliko i malo slovo 


5. sedmica 


Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijeci 


6. sedmica 


Pravila ijekavskog izgovora 


7. sedmica 


Znaci interpunkcije 


8. sedmica 


Prvi parcijalni ispit 


9. sedmica 


Promjene samoglasnika 


10. sedmica 


Fonoloski uvjetovane alternacije, jednacenje suglasnika po 
zvucnosti 


11. sedmica 


Jednacenje suglasnika po mjestu tvorbe 


12. sedmica 


Gubljenje suglasnika 


13. sedmica 


Morfoloski uvjetovane alternacije 


14. sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


50% 
50% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


10% 
20% 
20% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Cedic, I. (2001). Osnovi bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik. 

2. Halilovic, S. (1999). Pravopis bosanskoga jezika. Zenica: Dom stampe. 

3. Muratagic-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi 
(slicnosti i razlike). Sarajevo: Bosansko filolosko drustvo 

4. Jahic, Dz. - Halilovic, S. - Palic, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. 
Zenica: Dom stampe 

5. Jahic, Dz. - Nistovic, H. (1994-1996). Bosanski jezik - skolski rjecnik kulture 
izrazavanja. Zenica: Dom stampe 3.2. Dodatna 
literatura 1. Radovanovic, M. (1986). Sociolingvistika. Novi Sad: Knjizevna zajednica. 

2. Hadziefendic-Paric, R. (2003): Nas jezik 1. Sarajevo: Sarajevo Publishing. 23 OPCA PEDAGOGIJA Naziv predmeta: OPCA PEDAGOGIJA Sifra predmeta: Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: I Broj ECTS kredita: 5 Status: Obavezni Broj sati sedmicno: 3P + 2V Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA Cilj predmeta je pruziti studentima temeljna znanja iz znanosti o odgoju, 
pomoci im da znastveno utemeljeno artikuliraju svoj pedagoski jezik i 
misljenje. Studenti kroz program nastavnog predmeta Opca pedagogija treba da 
upoznaju nastanak, razvoj, ciljeve, predmet i zadatke opce pedagogije kao 
drustvene nauke; ovladaju temeljnim koordinatama sistema pedagoskih termina 
(elementi, njihove deskripcije i interakcije medu njima); steknu znanja o 
razlicitim dimenzijama odgoja (moralni, intelektulani, fizicki, estetski, 
duhovni) i njegov holisticki pristup u razumijevanju; teorijski izloze i kriticki 
analiziraju fenomene i probleme koji su predmet Opce pedagogije; razumiju 
prakticno djelovanje razlicitih teorijskih shvatanja i kompetencija odgojnog 
djelovanja u drustvu; Usvoje znanstvenu i strucnu pedagosku terminologiju iz 
teorije i prakse odgajanja. 1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica TEMA Predmet proucavanj a: temeljne karakteristike odgoja, podjela 
odgojnih djelatnosti, sistem pedagoskih nauka, prakticna 
klasifikacija odgojnih disciplina, odgoj pedagogije prema 
drugim naukama, Drustveno-povijesna dimenzija pedagogije, historijski aspekti 
razvoj a komponenti odgoja i obrazovanja, izgradnja sistema 
pedagoske nauke Odgoj kao sredinski faktor u razvoju licnosti ( nativizam, 
empirizam, teorija konvergencije, multifaktorska teorija Problemi suvremenog obrazovanja, objektivni faktori koji 
uslovljavaju potrebu uvodenja inovacija, zahtjevi koji se 
postavljaju pred suvremeno obrazovanje, promjene u sadrzajima 
obrazovanja, unapredivanje nastave, funkcijanastavnika, 
kompleksno vrednovanje ucenikovog rada i razvoj a, primjena 
informacione tehnologije u odgoju i obrazovanju Opca nacela odgojnog rada (svrsishodnosti, aktivnosti, pozitivne 
orijentacije, mnogostranosti, primjerenosti, individualizacije, 
socijalizacije, jedinstvenosti, dosljednosti). Podrucjarealizacije zadataka odgoja (obitelj ski odgoj, 
predskolski odgoj, skolski i visokoskolski odgoj, odgoj u 
slobodnom vremenu, specijalni odgoj ); osnove metodike 
odgojnog rada (faktori, metode, nacela i sredstva odgojno 
obazovnog rada) Prvi parcijalni Odgoj i mediji masovne komunikacije, odgoj u skoli, obiteljski 
odgoj, vidovi saradnje porodice i skole, suradnja skole i 
porodice slobodno vrijeme mladih, nacin organizovanja i koristenja, 
aktivnosti slobodnog vremena i njihova klasifikacija, slobodno 
vrijeme kao faktor odgoja, pedagogija slobodnog vremena, 
faktori provodenja i organizovanja slobodnog vremena 24 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica Predskolski odgoj, specijalna pedagogija kao pedagoska nauka 
(teorijsko - historijski aspekti) predmet, ciljevi i zadaci 
specijalne pedagogije, podjela sp, normativni okvir odgoj a i 
obrazovanja djece sa posebnim potrebama, skolski odgoj. odgoj 
i obrazovanje odraslih, odgoj osobatrece zivotne dobi Odgoj u domovima, vrste domova, sadrzaj i podrucja odgojnog 
rada u domovima, internatska pedagogija Podrucja i dimenzije odgoj a: tjelesni odgoj, intelektualni odgoj, 
estetski odgoj, moralni odgoj, radni odgoj, ekoloski odgoj i 
obrazovanje, duhovni odgoj, odgoj za participiranje u drustvu. uvod u metodologiju pedagogije, projekat istrazivanja, postupci 
i instrumenti prikupljanja podataka, sistematsko promatranje, 
intervju, protokol (zapisnik) intervjua, anketa, testovi , Rad na konkretnom projektu Drugi parcijalni 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 


30% 
2. prezentacije 


70% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 


5% 
2. diskusija/projektni zadaci 


5% 
3. prikaz knjige 


10% 
4. istrazivanje 


10% 
2. test 


20% 
3. zavrsni ispit 


50% 3. LITERATURA 3.1. Osnovna 
literatura 1. A. Vukasovic, Pedagogija, Zagreb, 1991. 

2. H. Gudjans, Pedagogija, temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994. 

3. Koning-Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb, 2001. 

4. A. Kreso: Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo, 2004. 

5. R. Catic Pedagogija. 3.2. Dodatna 
literatura 1. H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Zagreb, Educa, 1993. 

2. Malic-Muzic, Pedagogija, Skolska knjiga, Zagreb, 1985. 

3. Referentni autori i radovi iz podrucja odgoja i obrazovanja u Islamu, 
pedagoski casopisi i internet izvori. 25 TEHNIKA PISANJA NAUCNOG RADA Naziv predmeta: TEHNIKA PISANJA NAUCNOG RADA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: I 


Broj ECTS kredita: 3,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + IV 


Ukupan broj sati: 45 1. CILJ 
PREDMETA 


Od studenata se ocekuje: da usvoje osnovna znanja o nauci, 
naucnoistrazivackom radu i opcoj metodologiji; da usvoje osnovna znanja o 
vrstama naucnih i naucno-strucnih djela; da usvoje osnovna znanja o metodama, 
tehnikama i instrumentima istrazivanja; da ovladaju sposobnoscu primjene 
metoda, tehnike i instrumenata istrazivanja prilikom konkretnog naucno- 
istrazivackog rada, kao i znanja kod izvodenja zakljucaka i da steknu znanja o 
formama i standardima pisanja. 


1.1. Predmeti 
koji su preduvjet 
zapolaganje 
1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje se 
obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1) sedmica 


Pojam nauke i naucnoistrazivackog rada; 


2) sedmica 


Odnos naucne metode i metodologije 


3) sedmica 


Vrste naucnih i naucno-strucnih djela 


4) sedmica 


Metode naucnog istrazivanja 


5) sedmica 


Tehnike i instrumenti istrazivanja 


6) sedmica 


Kako napraviti reprezentativni uzorak kod prikupljanja 
podataka 


7) sedmica 


Pro vj era znanja 


8) sedmica 


Faze izrade naucnog i strucnog djela 


9) sedmica 


Organizacija vlastitog naucnog i strucnog rada 


10) sedmica 


Izrada projekta istrazivanja 


11) sedmica 


Prikupljanje i obrada empirijskih podataka 


12) sedmica 


Naucno tumacenje i interpretacija podataka 


13) sedmica 


Forme pisanja naucnih i strucnih radova 


14) sedmica 


Forme pisanja naucnih i strucnih radova 


15) sedmica 


Rekapituacija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 


80% 
2. prezentacije 


20% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija/ aktivnost 


10% 
2. Prvi parcijalni 


20% 
3. Drugi parcijalni 


20% 
4. Treci parcijalni 


20% 
5. Seminarski rad 


20% 
6. Prisustvo 


10% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Veladzic, N. i Krzalic A. (2011): Metodologija (udzbenik), Pravni fakultet, 
Bihac 3.2. Dodatna 
literatura 1. Demirovic, M. i Kukic, S. (2003): Metodologija drustvenih nauka, Pravni 
fakultet, Bihac 26 2. Filipovic, Muhamed (2004): Metodologija znanosti i znanstvenog rada, 
Svjetlost, Sarajevo. 27 II SEMESTAR OSNOVI HADISA Naziv predmeta: OSNOVI HADISA Sifra predmeta: Nivo: Dodiplomski Godina: I Semestar: II Broj ECTS kredita: 4 Status: Obavezni Broj sati sedmicno: 3P + IV Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog kursa je da upozna studente sa osnovnom hadiskom 
terminology om. Tako se u ovom predmetu izucavaju sljedece tematske 
cjeline: Strucni termini i nazivi. Hadis u odnosu na Kur'an. Odnos prema 
hadisu. Ashabi. Tabi'ini i muhadremini. Doprinost cetvorice velikih imama 
hadiskoj znanosti. Biljezenje i kodifikacija hadisa. Najznacajnije hadiske 
zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela. Vrste hadisa i njihova podjela. 
Apokrifhi hadis. Metode pronalazenja hadisa. Najznacajnije hadiske 
discipline. Hadis u rascjepu stavova. Odnos orijentalista spram hadisa. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica TEMA Strucni termini i nazivi. Hadis. Sunnet. Haber. Eser. 
Hadisi-kudsi. Sunnet-bid'at. Talib. Musnid. Muhaddis. 
Hafiz. Hudzdze. Hakim. Emiru-1-mu'min fi-1-hadis. Metn. 
Sened. Isnad. Rivajet. Ravija. Hadis u odnosu na Kur'an. Hadis kao serijatsko-pravni 
izvor. Hadis kao komentar Kur'ana. Hadis kao samostalan 
vjerski izvor. Pitanje derogacije hadisa Kur'anom i Kur'ana 
hadisom Da li je hadis objavljen? Odnos prema hadisu. Odnos ashaba prema Allahovom 
Poslaniku, s.a.v.s, za zivota. Odnos ashaba prema hadisu 
poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s. Odnos tabi'ina i ostalih 
generacija spram hadisa. Ashabi. Definicija ashaba. Broj ashaba. Generacije ashaba. 
Posebne odlike i vrline sahaba. Ashabi koji najvise prenose 
hadis. Djela o ashabima. Tabi'ini i muhadremini. 
Generacije tabi'ina. Najuceniji i najpoznatiji tabi'ini. 
Doprinost cetvorice velikih imama hadiskoj znanosti. 
Ebu Hanife. Malik. Safija. Ahmed. Biljezenje i kodifikacija hadisa. Kontraverznost o 
pismenosti Arapa prije islama. Razliciti stavovi Poslanika, 
s.a.v.s, u pogledu pisanja hadisa. Pisanje hadisa u vrijeme 
Vjerovjesnika, s.a.v.s. Pisanje hadisa poslije njegove smrti. 
Pisanje hadisa u vrijeme tabi'ina i kasnijih generacija. 
Period volonterskog rada na pisanju hadisa. Period 
zvanicnog rada na pisanju hadisa. Prve hadiske zbirke. 
Period klasifikacije hadisa. Oprecna misljenja u pogledu 
kodifikacije hadisa. Najznacajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela. Vrste hadisa i njihova podjela. REKAPITULACIJA/TEST Apokrifni hadis. Pojava apokrifnih hadisa. Uzroci koji su 
doveli do njihove pojave i kategorije onih koji su ih poturali. 28 Napori ucenjaka da ih identificiraju. Zbirke apokrifhih 
hadisa.Mctode pronalazenja hadisa. 


10. sedmica 


Najznacajnije hadiske discipline. Tehammulu-1-hadisi ve 
edauhu. Tarihu-r-ruwati. El-Dzerhu ve-t-ta'dil. Muhtelifu-1- 
hadis. Garibu-1-hadis. Nasihu-1-hadisi ve mensuhuh. Ilelu-1- 
hadis. 


11. sedmica 


Hadis u rascjepu stavova. Hadis i sije. 


12. sedmica 


Hadis i haridzije. 


13. sedmica 


Hadis i mu'tezilije. 


14. sedmica 


Odnos orijentalista spram hadisa. 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


40% 
50% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. rad studenta u toku studija 
3. zavrsni ispit 


40% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. H. Mehmed Handzic: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, GHM, 
Sarajevo, 1972. 

2. Omer Nakicevic: Uvod u hadiske znanosti, FIN, Sarajevo, 1989. 

3. Sefik Kurdic: Velikani hadiskih znanosti, IP A, Zenica, 2003. 

4. Mahmud Karalic: Hadis i hadiske znanosti, Novi Pazar 2010. 

5. Sefik Kurdic, Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj znanosti, El- 
Kelimeh, N. Pazar, 2007 god. 

6. Fuad Sedic, Musned Ebu Hanife, IPF Bihac, 2007. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Jusuf el-Karadavi: Razumijevanje Sunneta, Bemsut, Sarajevo, 2001. 

2. Fethullah Gulen, Vjerovjesnikov sunnet, El-Kalem, Sarajevo, 2009. 

3. Sefik Kurdic, Apokrifni hadisi, El-Kelimeh, N. Pazar, 2010. 29 UVOD U NAURU AKAIDA Naziv predmeta: UVOD U NAURU AKAIDA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: II 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Upoznavanje studenata sa znacajem i ulogom vjerovanja u zivotu covjeka, 
kroz izlaganje sest nacela islamskog vjerovanja 


1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori 


2. sedmica 


Defmicija, znacaj i uloga vjerovanja u zivotu covjeka 


3. sedmica 


1. Vjerovanje u Allaha 


4. sedmica 


2. Vjerovanje u Allahove meleke 


5. sedmica 


3. Vjerovanje u Allahovu Objavu 


6. sedmica 


4. Vjerovanje u Allahove poslanike 


7. sedmica 


5. Vjerovanje u Sudnji dan; 
6Vjerovanje u Allahovo odredenje 


8. sedmica 


Parcijalni ispit 


9. sedmica 


Sustina imana 


10. sedmica 


Rijeci i djela koja izvode iz imana 


11. sedmica 


Opasnost proglasenja odredene osobe nevjernikom 


12. sedmica 


Status pocinioca velikih grijeha 


13. sedmica 


Metode anuliranja grijeha u islamskom vjerovanju 


14. sedmica 


Apostazija u svjetlu islamskog ucenja. 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2.1. Nacin izvodenjanastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


60% 

30% 

10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 


10% 

30% 

60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Zuhdija Adilovic: Hasan Kafija Pruscak i njegovo djelo Svjetlost istinske 
spoznaje o temeljima vjere, IP A, Zenica, 2004. 

2. Muhammed Nu,ajm Jasin: Iman - temelji - sustina - negacija, prijevod: 
Zuhdija Adilovic, Zenica 1995. 

3. Muhammed Abduhu: Risaletut-tewhid 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Nedim el-Dzisr: Vjerovanje u Boga, dz.s., u svjetlu filozofije, nauke i Kur'ana. 

2. El-Gazali: Vjerovanje jednog muslimana, Tuzla. 

3. En-Nedve el-Alemijje lis-sebab el-islamijj: El-Mevsuatu el-mujessere fil- 
edjani vel-mezahibi el-muasire, Riyadh, 1989. 30 UVOD U DA'VU Naziv predmeta: UVOD U DA'VU 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: II 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je da se studentima omoguci uvid u tretiranje ove oblasti u 
Kur'anu i Sunetu, kao i praksi muslimana kroz historiju. Uz otkrivanje o 
vaznosti da've u islamu izucavaju se i osobine i vrline daije, kao i prava i 
obaveze onih koje treba pozivati u islam. 


1.1. Predmeti 
koji su preduvjet 
zapolaganje 
1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje se 
obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1) sedmica 


Definicija islama - hadis o Dzibrilu... 


2) sedmica 


Temelji islama, monoteizam i poslanstvo 


3) sedmica 


Specificnost islama, vjere Bozanskog porijekla 


4) sedmica 


Univerzalnost i opcenitost u islamu 


5) sedmica 


Idealnost i realnost u islamu 


6) sedmica 


Sistemi u islamu: eticki, drustveni, pravni 


7) sedmica 


Ekonomski, kazneni i vojni sistemi u islamu 


8) sedmica 


Test - pro vj era znanja 


9) sedmica 


Utemeljenost da've u Kur'anu i Sunnetu 


10) sedmica 


Poslanik, a.s., prvak daija i mjesto daije u islamu 


11) sedmica 


Spremnost daije i njegova uloga 


12) sedmica 


Vrline daije kroz opcu naobrazbu 


13) sedmica 


Med'uv - pravo uzvanika i njegove duznosti 


14) sedmica 


Vrste uzvanika - onih koji se pozivaju 


15) sedmica 


Poziv nevjernicima, licemjerima i grijesnicima 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


50% 
50% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Pismeni rad 

4. Zavrsni ispit 


10% 
20% 
20% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Abdulkerim Zejdan:Usu/u-d-da've,Darul-vefa', El-Mensura, Egipat,1992., 

2. M. Hamidullah: Muhammed, a.s., torn II - Starjesinstvo IZ-e u BiH, Hrv.i 
Slov, 

3. J. Karadavi: Kulturna naobrazba daije, Svjetlost Konjic, 2000. 3.2. Dodatna 
literatura 1. Muhammed Hamidullah: Uvod u Islam, Igasa, Zagreb, 1993., 

2. Abdul -Hamid el-Bilali: Metode da'veta u sprecavanju i otklanjanju losih 
djela, VSK za pomoc BiH, Sarajevo, 1998. 31 UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU Naziv predmeta: UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: II 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog kursa je upoznati studente sa razvojem, znacaj em i doprinosima 
islamske kulture i civilizacije. Studenti ce se upoznati sa dimenzijama i 
manifestiranjem specificnog islamskog koncepta izgradnje civilizacije. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA l.sedmica 2.sedmica 3.sedmica 4.sedmica 5.sedmica 6.sedmica 7.sedmica 8.sedmica 9.sedmica lO.sedmica 1 l.sedmica 12.sedmica 13.sedmica 14.sedmica 15.sedmica TEMA Uvod u predmet. Etimolosko-terminolosko definiranje 
pojmova. Elementi, dijelovi i struktura kulture. Akulturacija, 
interkulturacija, obogacivanje kulture... Islamska kultura i civilizacija, periodizacija, karakteristike, 
razvoj i doprinosi. Emevidska epoha i njene implikacije na razvoj islamske 
civilizacije. Abasidski period i njegova glavna obiljezja. 
Islamska civilizacija nakon mongolskog perioda. Naucni preporod muslimana. Bejtul hikme. Prevodilacki 
centri, istaknuti prevodioci i faktori naucne revolucije 
muslimana. Tevhid kao jezgro islamske civilizacije, principi tevhida, 
metodoloske i sadrzajne dimenzije tevhida... Kulturne zone u islamu, kriteriji odredivanja zona. Glavne 
kulturne zone u islamu, njihove karakteristike, varijabilnost i 
specifikum. Parcijalni ispit Sistemi islamske civilizacije. Administrativni sistem, njegovi 
principi, karakteristike i znacaj. Islamska vlast, njena uloga i znacaj. Ekonomski sistem u islamu.Principi, temelji i karakteristike 
islamskog ekonomskog sistema. Opci principi islamske 
ekonomi. Bejtul mal, znacaj i svrha. Odgojno -obrazovni sistem u islamu. Ciljevi, principi i 
metodi islamskog obrazovanja i odgoja. Skolstvo u islamu. Najznacajni centri islamskog skolstva. Civilizacijski pad muslimana. Uzroci pada i dekadencije. Budenje islamskog svijeta. Najistaknutiji reformatori i 
njihova ucenja. Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 


Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 
prezentacij a+istrazivanj e) 


20% 32 2. test-pismeni 

3. zavrsni pismeni ispit 20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Smailagic, N.(1976). Klasicna kultura islama, Zagreb: Vlastita 
naklada 

2. Espozito, DZ.(2005). Oksfordska historija islama, prijevod Ahmet 
Alibasic, Sarajevo: Selsebi. 

3. Rahman, F.(1983). Duh islama. Prijevod Andrija Grosberger, 
Beograd: Jugoslavija, Izdavacka delatnost i Prosveta. 

4. Hiti, F.(1983). Istorija Arapa, Sarajevo: Svjetlost. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Sarif, M.M.(1988). Historija islamske filozofije, prijevod Hasan 
Susie, Sarajevo: August Cesarec. 

2. Arnold, T.(1990). Povijest islama, Prijevod dervis Korkut i Nijaz 
Sukric, Sarajevo: El Kalem 33 TEORIJA NASTAVE Predmet: TEORIJA NASTAVE 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: II 


Broj ECTS kredita: 5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA Razvijanje sposobnosti za komparativno-kriticku analizu osnovnih didaktickih 
pojmova, razvojnog puta didaktike i uocavanje njihove povezanosti sa 
nastavnom praksom. Razvijanje kritickog misljenja i sposobnosti za rjesavanje 
osnovnih didaktickih problema. Osposobljavanje za primjenu i provjeru 
stecenog znanja u praksi. 1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje Opca pedagogija, Skolska pedagogija 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA Didaktika znanstvena disciplina. Didakticke ideje i pogledi nekih 
filozofa i pedagoga. Predmet didaktike. Polozaj didaktike u 
sistemu drugih znanosti. Odredenje osnovnih didaktickih 
pojmova. Nastavni proces i njegove zakonitosti. Bit nastavnog procesa i 
zadaci nastave. Didakticka nacela (kao opce empirijske norme 
djelovanja u nastavi). Programski sadrzaji nastave. Generacijsko iskustvo i njegova 
didakticka transformacija. Konkretizacija nastavnih sadrzaja. 
Nastavni plan. Nastavni program. Organizacija nastave. Organizacioni oblici savremene nastave. Socijalni oblici rada u odjeljenju. Frontalni ooblik. Grupni oblik. 
Sistem interakcijskih odnosa u grupi. Rad u parovima. Individuals oblik rada. Dinamika samostalnog rada. Tehnike 
samostalnog rada. Individualno ucenje u nastavi vjeronauke. Prvi parcijalni ispit Fleksibilni nastavni sistemi. Problemska nastava. Programirana 
nastava. Ucenje otkrivanjem. Timska nastava. Mikroorganizacija nastave. Nastavna jedinica. Nastavni sat. Faze 
organizacije nastave. Planiranje i pripremanje nastave. 
Zajednicko planiranje nastavnika i ucenika. Izvodenje nastave. Raspored sati u nastavi. Fleksibilni modeli rasporeda sati. Tehnologija nastave. Metode i tehnike prenosenja informacija u 
nastavi. Multimedijski paket. Kompjuter u nastavi. Nastavna 
ekologija. Vrednovanje rezultata nastave. Modaliteti provjeravanja i 
vrednovanja nastavnih rezultata. Uloga nastavnika u modernoj nastavi. Skolska i nastavana 
dokumentacija. Drugi parcijalni ispit Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. Eks katedra 

2. Prezentacije 


35% 
65% 


Ucesce u ocjeni (%) 34 2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 


15% 
2. Prvi parcijalni 


30% 
3. Drugi parcijalni 


30% 
4. Usmeni ispit 


25% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Catic, R. (2003): Osnovi didaktike, Zenica: Pedagoski fakultet. 

2. Bognar, L. & Matijevic, M. (2002). Didaktika, Zagreb: Skolska knjiga. 

3. Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeca. Zagreb: Educa. 

4. Slatina, M. (1998). Nastavni metod - prilog pedagoskoj moci sudenja, 
Sarajevo: Filozofski fakultet. 

5. Terhart, E. (2001). Metode poucavanja i ucenja, Zagreb: Educa. 3.2. Dodatna 
literatura 1. Marsh, C. (1994). Kurikulum, Zagreb: Educa. 

2. Krneta, Lj. (2000). Faktori skolskog uspjeha. Banja Luka: Banjaluka 
Kompani. 

3. Grgin, T. (2001). Skolsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Naklada Slap. Napomena: U okviru predmeta Teorija nastave izvodi se didakticka (opservacijska/posmatracka) 
praksa u osnovnoj skoli u trajanju od 15 sati. 35 OPCA PSIHOLOGIJA Naziv predmeta: OPCA PSIHOLOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: I Semestar: II 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Usvajanje osnovnih znanja o psihologiji kao nauci, njenim metodama i 
tehnikama, pravcima, osnovnim i slozenim kognitivnim i emotivnim procesima, 
njihovom zastupljenosti u svakodnevnom zlvotu, kako bi se stekla osnova za 
sticanje drugih znanja iz drugih psiholoskih disciplina. 


1.1. Predmeti 
koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje se 
obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Predmet i razvoj psihologije. 


2. sedmica 


Savremeni psiholoski pravci. 


3. sedmica 


Psiholoske metode. 


4. sedmica 


Testovi. Vrste testova. Psihometrijske karakteristike testova. 


5. sedmica 


Osjeti i percepcije. 


6. sedmica 


Pojamucenja. 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Pojampamcenja 


9. sedmica 


Pojammisljenja. 


10. sedmica 


Inteligencija i druge mentalne sposobnosti. 


11. sedmica 


Emocionalna inteligencija. 


12. sedmica 


Karakteristike i klasifikacije emocija. 


13. sedmica 


Pojammotiva. 


14. sedmica 


Licnost 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


60% 

40% 

0% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja 
studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 


10% 

30% 

60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Pecjak, V. (1981): Psihologija saznavanja, Svjetiost, Sarajevo 

2. Dizdarevic, I. (1998): Psihologija masovnih komunikacija, Zena 21, 
Sarajevo 


3.2. Dodatna literatura 


1. Rathus, H.S., (2000): Temelji psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 

2. Fulgosi, A. (1981): Psihologija licnosti - teorije i istrazivanja, 
Skolska knjiga, Zagreb 

3. Hrnjica, S. (1987): Opsta psihologija sa psihologijom licnosti, 
Beograd. 36 OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA Naziv predmeta: OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA Sifra predmeta: Nivo: Dodiplomski Godina: prva Semestar: II ECTS kredita: 4,5 Status: Obavezni Broj sati sedmicno: 3P + 2V Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA 


Ovladavanje slozenijim strukturnim elementima arapskog jezika na 
morfoloskom i sintaksickom nivou kao osnovnim preduvjetom razvijanja 
komunikativnih kompetencija u sva cetiri osnovna vida nastavnih podrucja: 
slusanju i razumijevanju govora, usmenom izrazavanju, citanju i razumijevanju 
teksta i pismenom izrazavanju. 


1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Prezent i futur; morfoloski obrasci, pravila glagolske recenice, 
glagolska valencija 


2. sedmica 


Deverbalna imena: participi, pridjevi - iskazivanje komparacije, 
boje. 


3. sedmica 


Slozena semanticka genitivna veza; formalna genitivna veza 


4. sedmica 


Pomocni glagoli kana, laysa, sara, asbaha- morfoloski obrasci 
i sintaksicka upotreba 


5. sedmica 


Prvi parcijalni - testiranje 


6. sedmica 


Glagolski nacini: indikativ, konjuktiv, jusiv. 


7. sedmica 


Imperativ i prohibitiv; glagolsko stanje - aktivna i pasivna 
recenica 


8. sedmica 


Slozena glagolska vremena: imperfekt, pluskvamperfekt, futur 
II 


9. sedmica 


Osnovni brojevi - brojanje imena 


10. sedmica 


Drugi parcijalni - testiranje 


11. sedmica 


Prosirene glagolske vrste: morfoloski modeli i znacenja II-IV 


12. sedmica 


Prosirene glagolske vrste: morfoloski modeli i znacenja V-VII 


13. sedmica 


Prosirene glagolske vrste: morfoloski modeli i znacenja VIII-X 


14. sedmica 


Redni brojevi; nazivi dana i mjeseci; izrazavanje datuma i sati 


15. sedmica 


Treci parcijalni - testiranje 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


70% 

20% 

10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. test 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 


10% 
30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura a) Grupa autora: al-'Arabiyya li an-ndsi ' in, V, Rijad, 1983. 

b) Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written 
Language, London, 1976 

c) Muftic, Teufik: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998. 

d) Grupa autora: al-'Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002. 

e) Hasanovic, B., Softie, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske skole, Zenica, 37 1998. 

a) Begovic, A.: Arapskijezikza srednje skole, Sarajevo, 1997. 

3.2. Dodatna b) Bozovic, R.: Udzbenik arapskog jezika sa vjezbankom i rjecnikom, Sarajevo, 

literatura 1984. 

c) Sikiric, S., Pasic, M., Handzic, M.: Gramatika arapskog jezika I i II 1984; 38 Ill SEMESTAR TEFSIRSKE TEME Naziv predmeta: TEFSIRSKE TEME 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: P3 +V1 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta Tefsirske teme je upoznavanje studenata sa sadrzajima 
Kur'ana casnog i tefsirska analiza izabranih kur'anskih tekstova. S obzirom 
da se studenti Odsjeka za islamsku vjeronauku pripremaju za poziv 
vjeroucitelja, tekstovi predvideni u ovom kolegiju odnose se, uglavnom, na 
islamski odgoj i obrazovanje, te formiranje cestite i karakterne licnosti. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 


Osnovi tefsira 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Uvodni sat, vrste tefsira, biografija Ibn Kesira, njegov tefsir, 
karakteristike, znacaj 


2. sedmica 


Komentar sure El-Fatiha: Imena sure, njen znacaj i 
vrijednosti; Propisi vezani za ucenje Fatihe u namazu; 
Tumacenje isti'aze; Tumacenje Bismille; Tumacenje Fatihe; 
Odgojna dimenzija Fatihe. 


3. sedmica 


Stvaranje covjeka kur'anska percepcija (komentar sure El- 
Bekare, 30-39, i Taha, 115-126.) 


4. sedmica 


Zabrana kamate u islamu, razlozi i smisao; (El-Bekare, 275- 
281) 


5. sedmica 


Dijalog sa nemuslimanima, kur'anska vizija, (Ali Imran, 64- 
74) 


6. sedmica 


Moralno-odgojne vrijednosti u kazivanju o Jusufa, a.s. 
(Jusuf, 1-40) 


7. sedmica 


Rekapitulacija 


8. sedmica 


Kur'anska vizija bozanskog zakonodavstva (El-Maide, 42- 
45) 


9. sedmica 


Kur'anskih deset zapovijedi, (El-Isra, 29-30) 


10. sedmica 


Islamski bonton u su En-Nur (En-Nur, 30-31) 


11. sedmica 


Kur'anska vizija imovine i bogastva, El-Kasas, 76.84) 


12. sedmica 


Lukmanove pedagoske metode, (Lukman, 12-29) 


13. sedmica 


Karakteristike pravih vjernika (El-M'uminun, 1-16) 


14. sedmica 


Komentar sura El-Asr, El-Ma'una, El-Ihlas, El-Felek i En- 
Nas; Povodi objave; Odgojni aspekti sura. 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


80% 
20% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad 


+ prezentacija) 


10% 39 

2. prisustvo nastavi, konsultacije, aktivnosti 

3. zavrsni ispit 


30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Sulejman Topoljak, Tefsirll, skripta, IPF, Bihac, 

2. Ibn Kesir: Tefsir, skraceno izdanje, Visoki saudijski komitet, 
Sarajevo, 2002.; 

3. Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, 
Sarajevo, 1999. 

4. Ali Abdulhalim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, Zenica, 
IPF, 2008. 


3.2. Dodatna literatura 


1. SefikKurdic: Islamski bonton, IP A, Zenica, 2005.; 

2. Dzemaludin Latic: Osnove kur'anske pedagogije, Novi muallim 
br. 5, Sarajevo, 2001. 40 UCENJE KUR'ANA Naziv predmeta: UCENJE KUR'ANA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog studija je poduciti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana 
casnog, kako bio oni kao buduci nastavnici islamske vjeronauke mogli, da 
pravilno ucenje Kur'na (po tedzvidu), prenesu na ucenike osnovnih i 
srednjih skola. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica TEMA Prijetnja od zaborava Kur'ana nakon sto se nauci i 
kvalifikacija covjeka koji u svojoj memoriji nema 
nista od Kur'ana; Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulacija na ucenje dove za hifz Kur'ana; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje "Fatihe" i njena vrijednost; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje "El-Bekare" i "Ali 'Imran' 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje "Ajetul-Kursi" i njena 
vrijednost; Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje sure "El-Kehf", njenih prvih 
ili posljednjih deset ajeta; Prakticna primjena 
tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje sure "Jasin", i njena 
vrijednost; Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje sure "Tebarekellezi bi jedihil- 
Mulk"; Prakticna primjena tedzvida -tilavet Stimulisanje na ucenje sure "Kul huvallahu ehad"; 
Stimulisanje na ucenje sura "El-Mu'awizetejni"; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Brzina prilikom ucenja Kur'ana: et-tahkik, et-tedvir i 
el-hadr; Prakticna primjena tedzvida -tilavet Zastajanje prilikom ucenja: dobrovoljno zastajanje, 
nuzno zastajanje, punovazno zastajanje, 
zadovoljavajuce zastajanje, dobro zastajanje, 
neprikladno zastajanje; Prakticna primjena tedzvida 
tilavet Nastavljanje ucenja nakon zastajanja; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Karakteristike mushafskog pravopisa i njihova 
komparacija sa pravilima tedzvida; 
Prakticna primjena tedzvida -tilavet Vrste kiraeta: mutevtatir kiraeti, sazz kiraeti. Smisao 
nejednakosti kiraeta. Koristi od razlicitosti kiraeta; 41 Prakticna primjena tedzvida -tilavet 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra; 

2. fonolaboratorija 

3. prezentacije 

4. gosti predavaci 


40% 
5 0% 
5% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. zavrsni usmeni ispit 


15% 
85% Vjezbe su auditorne. Na vjezbama se uvjezbavaju predvideni djelovi Kur'ana koje studenti trebaju 
nauciti gledajuci i napamet. Prisustvo je obavezno i pravo na potpis imaju oni studenti koji su redovno 
pratili program predavanja i vjezbi. 

Provjera znanja 

Provjera znanja vrsi se polaganjem ispita. Ispiti se sastoje iz usmenog dijela koji obuhvata provjeru 
znanja iz: ucenja odredenih djelova Kur'ana napamet, a to su sure: "En-Nur", "Es-Saf" i "El- 
Hudzurat", ucenje citavog Kur'ana gledajuci, tedzvida, i teoretskog dijela. Ucenje napamet cini 
eliminatorni dio ispita. 3. LITERATURA 3.1. 
Obavezna 
literatura 1. Kur'an; 

2. Muharem Stulanovic, Adabi (propisi) ucaca i ucenja Kur'ana (Itkan, Sujuti) 

3. Vrijednost ucenja pojedinih sura i ajeta (Tergib ve terhib, Munziri) 

4. Tedzvid, Bihac, 2004. 3.2. 
Dodatna 
literatura 1. Skripta Islamskog teoloskog fakulteta u Sarajevu objavljena u „Zborniku 
radova" Sarajevo 1989. 

2. Imam en-Nevevi „Adabi ucenja Kur'ana" Sarajevo, 1997. 

3. Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska 
misao, Muallim, Novi horizonti itd.) 42 DAVETSKE METODE Naziv predmeta: DA'VETSKE METODE 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ PREDMETA Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa da'vom Allahovih Poslanika, od 
Nuha a.s. do Muhammeda a.s. U kursu se takoder obraduju da'vetske metode 
Poslanikovih a.s. ashaba, da'va u vrijeme Emevija, Abasija, Osmanlija, kao i 
da'va u savremenom dobu 1.1. Predmeti koj i su 
preduslov za polaganje 1.2. Osnovne tematske 
jedinice koje se 
obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA Da'va i njene metode kod ranijih Allahovih poslanika. 

Nuh. Hud. Salih. Lut. Ibrahim. Su'ajb. Ja'kub. Jusuf. Musa. Isa. Da'va kod ranijih naroda. Covjek iz poglavlja Jasin. 
Stanovnici pecine. Da'va kod dzina. Da'vetsko angaziranje 
Hudhuda. Da'va i njene metode kod Muhammeda, s.a.v.s. Da'vetsko 
angaziranje prije Hidzre. Osnovne poruke predhidzretskog 
perioda. Da'vetsko angaziranje poslije Hidzre. Osnovne poruke 
postihidzretskog perioda. Poslanikove, s.a.v.s, metode 
pozivanja u vjeru. Da'va kod ashaba. Da'va Hulefai-r-rasidina.. Da'va ostalih 
ashaba. Da'va zena iz prve generacije muslimana. REKAPITULACIJ A/TEST Mus'ab b. Umejr, r.a. - prvi ambasador da've u islamu. 

Koje bio Mus'ab? Njegovo angaziranje u Medini. Analiza 
Mus'abovog djelovanja. Poruke i pouke Mus'abovog 
da'vetskog angaziranja. Da'va u kasnijim generacijama. Da'va kod Emevija. Da'va kod Abbasija. Da'va u osmanskom periodu. Da'va nakon pada hilafeta. Da'va savremenih islamskih pokreta Da'va danas. 43 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


40% 
50% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. rad studenata u toku studija 

2. zavrsni ispit 


40% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


a) Jusuf el-Karadavi: Razumijevanje prioriteta, Bemust i Et-Takva, 
Sarajevo, 2000. 

b) Ibn Kesir: Kazivanja o vjerovjesnicima, AIO, Zenica, 1999. 

c) Muhammed Hamidullah: Muhammed, as., torn I, str. 107-175. 

d) Sefik Kurdic, Kako su Mahovi poslanici pozivali u islam, El-Kelimeh, 
Novi Pazar, 2007. 

e) Sefik Kurdic, Poslanikove metode pozivanja u vjeru, El-Kelimeh, N. 
Pazar, 2008. 

f) Sefik Kurdic, Metode ashaba u prenosenju istine, El-Kelimeh, N. Pazar, 
2009. 

g) Sefik Kurdic: tekstovi koji tretiraju da'vu objavljeni u Novim 
Horizontima, br. 4/1999; 7, 8 i9/2000; 17/2001 i br. 30/2002 i u 
Zborniku radova nastavnika IP A, Zenica, 11/2004., str. 67-79. 


3.2. Dodatna literatura 


a) Sejjid Kutb, Znakovi naputu, muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996. 

b) Thomas W. Arnnold, Povijest islama - historijiski tokovi misije, Mesihat 
IZ BiH, Sarajevo, 1990. 

c) Tarik Suvejdan, Vjerovjesnici i njihovi narodi, Selsebil, Zivinice. 2003 
god. 

d) Abdu-1-Hamid El-Bilali: Metoda da'veta u sprecavanju i otklanjanju 
losih djela, Visoki saudijski komitet za pomoc BiH, Sarajevo, 1998. 

e) Edicija knjiga o poslanicima od mr. Amra Halida, Bookline i El- 
Kelimeh, 2007. 44 SKOLSKA PEDAGOGIJA Naziv predmeta: SKOLSKA ] 


PEDAGOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA Studenti kroz program nastavnog predmeta Skolska pedagogija treba da 
upoznaju nastanak, razvoj, ciljeve, predmet i zadatke skolske pedagogije kao 
drustvene nauke; ovladaju osnovnim pojmovima koji se ticu skolske pedagogije 
kao i definicijama, kriterijumima i opstim temeljnim kretanjima suvremene 
teorije i prakse skole; upoznati smisao, strukturu i prosirenu djelatnost skole, te 
skolsku pedagosku dokumentaciju i skolu u drustvenoj sredini; steknu znanja o 
razlicitim teorijskim perspektivama odgoja i obrazovanja u skolskom ambijentu 
i da izgrade kriticke sudove u vezi njihovih teorijskih omedenosti i vrijednosti; 
teorijski izloze i kriticki analiziraju fenomene i probleme koji su predmet 
skolske pedagogije; razumiju prakticno djelovanje razlicitih teorijskih shvatanja 
i kompetencija odgojnog djelovanja u skoli; osposobe studente da budu akteri 
suvremenih razvojnih dogadanja u skoli. 1.1. Predmeti 
koji su preduslov 
zapolaganje Uvjet za polaganje ispita iz Skolske pedagogije je polozen ispit iz kolegija Opca 
pedagogija 1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje se 
obraduju SEDMICA 1. Sedmica 2. Sedmica 3. Sedmica 4. Sedmica 5. Sedmica 6. Sedmica 7. Sedmica 8. sedmica TEMA Predmet proucavanja, pozicija, funkcija, ciljevi i zadaci skolske 
pedagogije, Registar pojmova skolske pedagogije. Definiranje 
podrucja skolske pedagogije. Kretanja u skolskoj pedagogiji, 
njihova interaktivna relacija sa drugim naukama. Makroperspektivisticke i mikroperspektivisticke teorije skole. 
Geneza skole od ranih civilizacija do suvremnosti. Zaceci teorije 
skole. Strukturalno-funkcionalne teorije skole. Psihoanaliza 
skole kao institucije. Interakcionizam. Radikalna kritika skole. 
Uticaj drustvenih znanosti i teorija skole. Teorija kurikuluma (naglasak na karakteru prisustva u nastavi 
vjeronauke). Elementi kulikuluma, osnovi izrade kurikuluma, 
osnovi izrade i znacaj vodenja pedagoske dokumentacije. Elementi skolske kulture (skolska klima, organizacijska kultura 
skole, skola kao institucija vrijednosti, vanucionicke i vanskolske 
aktivnosti) Mikropedagoski aspekt skolskog ambijenta, Vrste 
nastave :Izborna, fakultativna, dopunska, dodatna, skola u 
prirodi, produzeni boravak. Vanskolske i slobodne aktivnosti, 
skolske ekskurzije Redefmirane temeljne kompetencije evropske skole (uciti znati, 
uciti biti, uciniti ciniti, uciti zivjeti zajedno). Nastavnik kao 
odjeljenski starjesina, korektivno-pedagoski rad u skoli, 
profesionalna orjentacija, motivacija ucenika, disciplina u 
razredu, upravljanje vremenu u razredu, Interakcijsko-komunikacijski aspekt djelovanja skole 
(meduljudski odnos, licni i profesionalni odnos, elementi 
reciprociteta u odnosu, zakonitosti socijalne percepcije). 
Elementi skolske kulture: Emocionalna klima. Atmosfera. 
Skolska arhitektura. Medusobni odnosi. Kolegijalnost, 
kooperativnost, timsko djelovanje. Komunikacija u skoli. Prvi parcijalni ispit Partnerstvo porodice i skole (distinkcija izmedu saradnje i 45 partnerstva, principi i organizacijski modeli realizacije 
partnerstva porodice i skole, uloga profesora islamske 
vjeronauke. Odnosi izmedu obitelji i skole. Moguci pravci 
zajednickog djelovanja. Ukljucenost obitelji u rad skole. Skola i 
lokalna zajednica. 


9. Sedmica 


Menadzment u obrazovanju (pojam i vrste menadzerskih 
funkcija, upravljanje ljudskim resursima) Strucno osoblje. Tipovi 
rukovodenja. Organizacija i upravljanje. Oblici komuniciranja. 
Planiranje kadrova. Zakonodvavsto o skola i obrazovanju 


lO.Sedmica 


Distinsktivni identitet skole i redefinirani sistem usavrsavanja 
nastavnika (interno uspostavljanje kvaliteta; reformski zakon o 
strucnom usavrsavanju nastavnika) Promjene u sistemu odgoja i 
obrazovanja i njihov uticaj na skolu. Promjene u podrucju 
pedagoskog postupanja. Organizacione promjene, reforma 
sistema obrazovanja i nova pozicija skole. Novi odnos prema 
djeci posebnih potreba i uloga skole. Uticaj promjena u 
pojedinim znanstvenim disciplinama na organizaciju skole. 
Institucionalno i vaninstitucionalno vaspitanje 


11. Sedmica 


Akciono istrazivanje u skoli (pojam, znacaj i mogucnosti iz 
uloge profesora vjeronauke u akcijskom istrazivanju). 
Metodologija znanstvenog rada, izrada projekta, vodenje i 
pracenje pedagoske dokumentacije 


12. Sedmica 


Dokimoloski aspekt djelovanja skole (vrednovanje nastavnika, 
vrednovanje nastavnika od strane ucenika; principi, vrste, 
metode i efekti vrednovanja nastavnika ) 


13. Sedmica 


Spesificnosti dokimoloske dimenzije u nastavi vjeronauke 
(slojevitost i kompleksnost vrednovanja ucenickog 
napredovanja) 


14. Sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. Sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 3. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


30 % 
70 % 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. diskusija/projektni zadaci 

3. prikaz knjige 

4. istrazivanje 

5. test 

6. zavrsni ispit 


5% 
5% 
10% 
10% 
20% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Osnovna 
literatura 1. Kacapor, Sait, Uvod u skolsku pedagogiju, Zavod za udzbenike i nastavna 
sredstva, Bograd, 1999. 

2. Dz. Ajanovic - M.Stevanovic: Skolska pedagogija, Prosvjetni list Sarajevo, 
1998 

3. P. Jankovic -R. Rodic: Skolska pedagogija, Uciteljski fakultet Sombor, 2002 

4. Catic-Stevanovic: Skolska pedagogija 

5. M. Slatina, Nastavni metod, Filozofski fakultet u Sarajevu, 1997. 

6. Klaus-Jiirgen, Tillman, Teorija skole, Educa, Zagreb, 1994. 

7. M. Bratanic, Mikropedagogija, Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, 
Zagreb, Skolska knjiga, 1990. 46 3.2. Dodatna 1. E. Terhart, Metode poucavanja i ucenja, Educa, Zagreb, 2001. 
literatura 2. Hartmanut von Henting, Humana skola, Educa, Zagreb, 1997. 

3. S. Neill, Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb, Educa, 1994. 

4. C. Marsh, Kurikulum, Educa, Zagreb, 1994. 

5. W. Glasser, Kvalitetna skola, Educa, Zagreb, 1994. 

6. Domovic, Vlatka, Skolsko ozracje i ucinkovitost skole, Naklada 
Jastrebarsko, 2003. 

7. Hartmanut von Henting, Humana skola, Educa, Zagreb, 1997. 

8. H. Muminovic, Mogucnosti efikasnijeg ucenja u nastavi, Sarajevo, 2000. 

9. P. Brojsa: Pedagoska komunikologija 
10. R. Winkel: Djeca kojuje tesko odgajati 
11. Chris Kyriacou. Temeljna nastavna umjeca, Eduka Zagreb, 1998 Slap, 47 RETORIKA Naziv predmeta: RETORIKA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Osnovni je cilj da studenti/ice steknu jezicku kompentenciju, da nauce tecno i 
spontano komunicirati u najrazlicitijih situacijama, te citati, analizirati i 
reproducirati slozene tekstove bosanskoga standardnog jezika. Uvesti 
studente/ice u teoriju i tehniku akademskog izrazavanja i govornicku kulturu. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 


Bosanski jezikl 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Prozodijski sistem bosanskoga jezika; ortoepske vjezbe 
(enklitike, proklitike, naglasna cjelina) -utvrdivanje i sirenje 
znanja stecenih na nizim stupnjevima obrazovanja. 


2. sedmica 


Bosanski jezik u kontaktu s drugim jezicima (sinonimi, 
antonimi, homonimi i internacionalizmi). Vremenska 
raslojenostrijeci bosanskog jezika (historizmi, arhaizmi, 
pomodnice i ozivljenice). 


3. sedmica 


Odnos glagolskih vremena i oblika. Upravni i neupravni 
govor. 


4. sedmica 


Jezik kao komunikacijski sistem i jezicke funkcije. 


5. sedmica 


Stilovi bosanskoga standardnog jezika. Novinarski stil 
(pisanje vijesti i reportaze). 


6. sedmica 


Administrativni stil: pisanje molbe, zalbe, prijave na 
konkurs/natjrcaj. Kongruencija, redrijeci. Povezivanje 
recenica u diskurs. 
Lektoriranje tekstova. 


7. sedmica 


Razgovorni stil (zargon). Religijski stil. 


8. sedmica 


Prvi parcijalni ispit 


9. sedmica 


Retorika kao vjestina govorenja. Osnovni principi retorike. 


10. sedmica 


Retoricke vrste. 


11. sedmica 


Priprema govora i organizacija govorne poruke. Logika u 
govoru. Citanje i slusanje govora. Vrijeme govora. Izgovor. 
Def ekt izgovora. 


12. sedmica 


Retoricke figure. 


13. sedmica 


Frazemi. Onomastika (bosanska antroponimija). 


14. sedmica 


Neverbalni znaci. 


15. sedmica 


Drugi parcijalni. Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


70% 
30% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


10% 
20% 
20% 
50% 48 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Skaric, 1.(2003): Temeljci suvremenog govornistva. Skolska knjiga: Zagreb 

2. Jahic, Dz. - Halilovic, S. - Palic, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. 
Zenica: Dom stampe. 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Aristotel (1989): Retorika. Naprijed: Zagreb 

2. Handzic, M. (1994): O hutbi. U: Islamska misao H. Mehmeda Handzica, 
izbor radova. Sarajevo: El-Hidaje. Rijaset Islamske zajednice. 

3. Katnic-Bakarsic, M. (2001): Stilistika. Sarajevo: Ljiljan. 

4. Sego, J. (2005): Kako postati uspjesan govornik. Prirucnik retorike za 
ucenike 1 studente. Profil: Zagreb. 49 UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA Naziv predmeta: UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 2V 


Ukupan broj sati: 75 1. CILJ 
PREDMETA 


Razvijanje kompetencija studenata za pravilno razumijevanje sintaksicke strukture 
arapskog jezika na nivou zavisne slozene recenice, kao i za razumijevanje sintakse 
posebnih glagolskih i padeznih oblika ukomponovanih u zavisnu recenicu, te 
ovladavanje vjestinama njihovog prepoznavanja i upotrebe u najrazlicitijim 
dijaloskim situacijama i tekstovima sa raznovrsnom tematikom. 


1.1. Predmeti 
koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje 
se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Sintaksa zavisne slozene recenice: atributska i odnosna - sifa, 
sila recenica 


2. sedmica 


Sintaksa zavisne slozene recenice: uslovna - potencijalna, realna 
i irealna; nacinska - halije recenica 


3. sedmica 


Cetverokonsonantski glagoli: 1 - IV vrsta, znacenja, konjugacija 


4. sedmica 


Podvostruceni i hemzirani glagoli 


5. sedmica 


Prvi parcijalni - testiranje 


6. sedmica 


Polupravilni-misal i suplji-edvef glagoli 


7. sedmica 


Krnji-nakis i dvostruko nepravilni-lefif glagoli 


8. sedmica 


Pomocni glagoli: Pocetni glagoli. Glagoli iminencije. Glagoli nade 


9. sedmica 


Glagoli postojanja. Glagoli sa sintaksickim osobinama: 
unipersonalni glagoli, glagoli hvale, cudenja i kudenja. 


10. sedmica 


Drugi parcijalni - testiranje 


11. sedmica 


Nominativi: subjekt glagolske recenice, subjekt i predikat 
imenske recenice, subjekt pomocnih glagola, subjekt cestice inna 
i njoj slicnih cestica, subjekt cestice ma i la. 


12. sedmica 


Akuzativi: opci objekt, akuzativ mjesta i vremena, akuzativ 
uzroka ili svrhe. 


13. sedmica 


Akuzativ stanja, akuzativ izuzimanja, akuzativ specif ikacije, 
akuzativ pratnje. 


14. sedmica 


Apozitivi: pojacanje, atribut, zamjena, apozicija, medusobno 
vezivanje. 


15. sedmica 


Treci parcijalni - testiranje 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


70% 

20% 

10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 


10% 
30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura | a) Muftic, T.: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998; 

50 

b) As'ad Nadiri: Nahw al-luga al-arabiyya, Bejrut, 1997; 

c) Hasanovic, Bilal: Praktikum arapske gramatike, Zenica, 2006. 

d) Grupa autora: al-'Arabiyya li an-ndsi ' in, V, IV Rijad, 1983; 

e) Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, I-II, Cambridge, 
1955; 

f) Grupa autora: al-Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002. 


3.2. Dodatna literatura 


a) Ibn Hisam; Awdah masalik, I, II, Bejrut, 1996; 

b) Begovic, A.: Arapskijezikza srednje skole, Sarajevo, 1997. 

c) Sikiric, S., Pasic, M., Handzic, M.: Gramatika arapskog jezika II 
1984; 51 UCENJE JUDAIZMA I KRSCANSTVA (izborni predmet) Naziv predmeta: UCENJE JUDAIZMA I KRSCANSTVA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ PREDMETA 


Upoznavanje studenata sa osnovnim nacelima judaizma i krscanstva 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice koje 
se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori 


2. sedmica 


Stari zavjet, nastanak, sadrzaj... 


3. sedmica 


Talmud, nastanak, sadrzaj , uloga Talmuda u judaistickoj 
doktrini 


4. sedmica 


Osnovne dogme Judaizma 


5. sedmica 


Osnovne dogme Judaizma 


6. sedmica 


Savremena judaisticka misao 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Novi zavjet, definicija i nastanak 


9. sedmica 


Osnovne dogme krscanstva, trojstvo, svetost c 


10. sedmica 


Duh sveti, uskrsnuce 


11. sedmica 


Krscanski obredi, krstenje, euharistija 


12. sedmica 


ispovijest, svetost kriza 


13. sedmica 


Odabrani citati novog zavjeta 


14. sedmica 


Savremeni tokovi krscanske teologije 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. prezentacije 

2. gosti predavaci 


90% 
10% 


Ucesce u ( 


>cjeni (%) 
2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. test 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 


10% 
30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Biblija, izdanje biblijskog drustva 

2. Roger Garaudy: Mitovi utemeljitelji izraelske politike 

3. Adnan Silajdzic: Krscanstvo - objava, yjera, teologija 


3.2. Dodatna literatura 


1. Judaizam, hrestomatija, priredio prof. dr. Resid Hafizovic 

2. Talmud, Eugen Werber, Otokar Kresovani - Rijeka 

3. Svecenikov put u islam; Izet Terzic, Mostar 2002. 52 HIFZ KUR'ANA (izborni predmet) Naziv predmeta: HIFZ KUR'ANA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog kursa je da se, studentima koji pokazuju sklonosti i talenat za 
pamcenje Kur'ana napamet, omoguci dodatno memoriranje odredenih sura, 
(Jusufi Nur). Studentima se ukazuje na efikasno memoriranjeKur'ana, na 
osnovu provjerenih metoda, kao i na znacaj hifza u islamu. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA Vrijednost ucenja Kur'ana napamet u svjetlu Kur'ana i 
sunneta. Historijski razvoj hifza. N acini cuvanja originalnosti 
Objave. Allahovo bdijenje nad Kur'anom i cuvanje od 
mogucih iskrivljivanja. Nuznost kontinuiranog ponavljanja naucenog teksta 
Kur'ana. Preduyjeti uspjesnog memoriranja Kur'ana. Opca pravila i temeljni principi za pamcenje Kur'ana: 
Iskrena namjera (ihlas) je uslov Bozije pomoci na ovom 
putu. Pamcenje Kur'ana u mladosti. Odabir prigodnog 
termina. Odabir prikladnog mjesta. Ovladavanjem pravilima tedzvida 
i melodijom u skladu sa priznatim kiraetima. Ucenje iz istog 
mushafa. Provjeravanje pravilnosti naucenog teksta. Povezivanje 
naucenih djelova u jednu cjelinu. Kontinuirano memoriranje 
je bolje od povremenog. Ucenje Kur'ana umjerenim tempom pri hifzu vrijednije je 
od brzog. Koncentracija na slicne ajete u Kur'anu. Redovno 
ucenje (preslusavanje) pred muhaffizom (mentorom). Vizuelno pamcenje ajeta i poglavlja (polozaj stranice, ajeta i 
ostalih karakteristicnosti kur'anskog teksta). Stroga 
pokornost propisima islama i distanciranost od grijesenja 
tokom hifza. Sistematsko ponavljanje naucenog teksta. Razumijevanje 
naucenog teksta olaksava hifz. Prisustvo jake zelje da se uspije u ovom poslu.Koristenje 
elektronskih audio sredstava tokom putovanja i u trenucima 
odmora. Koristenje osobnih snimaka i preslusavanje 
istih.Prepisivanje naucenog teksta pojacava hifz. Provjeravanje naucenog 
kompjuterskih programa. teksta putem prigodnih Stalno molenje Allaha za pomoc je veza kojom se kandidat 
dodatno snazi na putu savlavadavanja hifza. Prigodna dova 
Alejhisselamova za osnazenje memorije i protiv zaboravljanja. Rekapitulacija svih oblasti 53 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


90% 

5% 

5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 
3. zavrsni pismeni ispit 


15% 
85% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Imam Nevevi: Adabi ucenja Kur'ana, Sarajevo, 1997. 

2. Safvet Halilovic: Hifz - ucenje Kur'ana napamet, Zenica, 2003. 

3. Jahja el-Gavsani: Kako nauciti Kur'an napamet, Sarajevo 1999. 

4. Halil Mehtic, Najistaknutiji hafizi u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s., 
Zbornik radova IPF-a, br. Ill, Zenica, 2005. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Radovi iz oblasti hifza objavljeni u casopisu JVovz horizonti itd. 54 SOCIJALNA PEDAGOGIJA (izborni predmet) Naziv predmeta: SOCIJALNA PEDAGOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: III 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Prilog sociopedagoskom sagledavanju i drustveno relevantnom djelovanju u 
podrucju odgoja i socijalizacije djece, ladih i odraslih osoba. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 


Opca pedagogija, Skolska pedagogija 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Uvod u socijalnu pedagogiju 


2. sedmica 


Tipovi strategij a u sociopedagoskom pristupu 


3. sedmica 


Razvoj i koncepti u socijalnoj pedagogiji 


4. sedmica 


Pojmovna odredenja:poremecaji u ponasanju i rizicna ponasanja 


5. sedmica 


Strukturirani sociopedagoski programi 


6. sedmica 


Epidemioloska istrazivanja u socijalnoj pedagogiji 


7. sedmica 


Prvi parcijalni 


8. sedmica 


Intervencijski spektar 


9. sedmica 


Primjeri sociopedagoskog djelovanja u vrticu, skoli, policiji, 
zajednici... 


10. sedmica 


Prevencijski modeli (pregled) 


11. sedmica 


Programi prevencije (pregled) 


12. sedmica 


Uloga religijskog edukatora u planiranju i realiziranju 
preventivnih djelatnosti 


13. sedmica 


Kulturoloski ulazi u socijalnu pedagogiju 


14. sedmica 


Drugi parcijalni 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


35% 
65% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


15% 
30% 
30% 

25% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Marburger, H. (1987). Razvoj i koncepti socijalne pedagogije, Zagreb: 
Fakultet za defektologiju. 

2. Basic, Feric, Kranzelic (2001). Od primarne prevencije do ranih 
intervencija, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 

3. Basic, Koller-Trbovic, Uzelac (ur.) (2004). Poremecaji u ponasanju i 
rizicna ponasanja, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 


3.2. Dodatna 
literatura 

55 IV SEMESTAR HADISKI TEKSTOVI Naziv predmeta: HADISKI TEKSTOVI 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


U ovom kursu se obraduje djelo „Budenje ambicija" od Ibn Redzeba el- 
Hambelija. Cilj je da se kroz ovih 50 hadisa i njihove komentare obrade 
bitna podrucja islamskog ucenja, a koja doprinose ispravnijem shvatanju 
osnovnih ciljeva islama. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


3 hadisa sa komentarom - po redoslijedu. 


2. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


3. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


4. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


5. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


6. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


7. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


8. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


9. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


10. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


11. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


12. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


13. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


14. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 


15. sedmica 


3 hadisa sa komentarom. 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


40% 
50% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. rad studenta u toku studija 
3. zavrsni ispit 


40% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 1. H. Mehmed Handzic: 40 hadisa sa komentarom, HO Tajjiba, 
Sarajevo bez godine izdanja 

2. Hafiz Ebul-Feredz Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami 
ibn Redzeb el-Hanbeli, Budenje ambicija, El-Kelimeh, Novi Pazar, 
2006 god. 56 IBADAT Naziv predmeta: IBADAT 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj kursa je upoznavanje sa ruknovima islama: sehadet, namaz, zekat, post 
i hadz, sa islamskim obredoslovljem te upoznavanje s konceptom ibadeta, 
njegovom formom, ciljevima, prakticnom ovosvjetskom i onosvjetskom 
koristi za covjeka kao pojedinca i kao dijela sire drustvene zajednice s 
posebnim osvrtomna pojedinacno i kolektivno izvrsavanje ibadeta. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA l.sedmica 2.sedmica 3.sedmica 4.sedmica 5.sedmica 6.sedmica 7.sedmica 8.sedmica 9.sedmica lO.sedmica 1 l.sedmica 12.sedmica 13.sedmica 14.sedmica TEMA SEHADET - Vjeroodstupnisvo, apostazija (riddet); Znacenje 
apostazije i vjeroodstupnista u Serijatu; Propisi o 
vj eroodstupnistvu. NAMAZ - Poglavlje o farzovima;Vrijeme; Cistoca tijela; 
Istindza'; Tejemmum; Mesh po mestvama; Mesh po zavoju; 
Cistoca odjece; Cistoca mjesta; Pokrivanje tijela; Okretanje 
prema kibli; Nijjet (odluka); Prvi tekbir; Unutrasnji fardovi namaza; Kijam (stajanje); Kiraet (ucenje); 
Ruku';Sedzda; Zadnje sjedenje; Redoslijed Izlazak 
(istupanje) ; Namaski vadzibi; Namaski sunneti; Namasku mustehabbi; 
Namaski mubahi; Namaski harami (zabrane); Namaski 
mekruhi; Mufsidi namaza; Ezan; Dnevni farz (obavezan) namazi; Dzemat; Bajrami; 
Dzenaza namaz; Dobrovoljni namazi (nafile); Namaz izbora i 
odluke (istihara);Namaz za zelju i potrebu (hadzdze-namaz). RAMAZANSKI POST - smisao i znacaj, Defmicija i 
sastavni dijelovi posta, Vrste posta, Ko je duzan postiti, 
Opravdani razlozi za prekid posta, Dobrovoljni post, Adabi posta, Sta kvari, a sta ne kvari post, 
Itikaf, SADAKA (MILOSTINJA) I ZEKJAT (OBAVEZNO 
DAVANJE BOGATIH) Zekjat na novcana i druga sredstva; Zekjat na prihode i 
usluge; Zekjat na trgovinu; Zekjat na ono sto se vadi iz zemlje; Zekjat na rudno blago i 
pronadeno zakopano blago; Zekjat stoke koja se hrani ispasom (saime); Vitre; 
Neobavezna milostinja (sadekatut-tetawu'); Hadz; Definicija, vrijednosti i ciljevi hadza, Vrste hadza, 
Status hadza, Obredi hadza, Hadz mebrur (primljeni hadzdz) Ogranicenja za osobu pod 
ihramima i iskupi za prestupe na hadzu, Umra, Kurban, vrijeme klanja; podjela mesa 57 15.sedmica Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 
prezentacij a+istrazivanj e) 

2. test-pismeni ispit 

3. zavrsni pismeni ispit 


20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Muharem Stulanovic, univerzitetski udzbenici Fikh I i Fikh II pod 
zajednickim nazivom Put ka dzennetskim bascama u svjetlu Kur 'ana 
i sunneta, Sarajevo 2009. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Muharem Stulanovic, Basca namaza (Namaz u hanefijskom 
mezhebu) H.K. Pruscak, (Sarajevo, 1999.), 

2. Muharem Stulanovic, Islamski sarti (ruknovi) u BiH obicajima i 
tradiciji (etnolosko serijatska studija), (Bihac, 2002.), 

3. Muharem Stulanovic, Ramazanski post, fikhski propisi, (cetvrto 
izdanje, Sarajevo, 1998.), 

4. Ibrahim Halebi, Multekal-ebhur, Fin, Sarajevo, 2002. 

5. Tuhmaz Abdulhamid Mahmud, Hanefijski fikh, Bemust, Sarajevo, 
2002. 

6. El-Dzezairi Ebu Bekr, Putpravog muslimana, AIO, 2000. 

7. Radovi iz oblasti fikha objavljeni u periodici (El-Hidaje, Takvim, 
Glasnik, Islamska misao, Novi horizonti itd.). 58 ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA NA BALKANU Naziv predmeta: ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA NA 
BALKANU 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Upoznati studente sa mogucim dodirima stanovnika jugoistocne Evrope sa 
islamom i islamskom kulturom u predosmanskom periodu; prikazati 
ekspanziju Osmanlija na Balkan, prihvatanje islama od strane razlicitih 
etnickih skupina, njihovu artikulaciju i institucije. Poseban akcent dati na 
kulturu Bosnjaka i njihovo kulturno naslijede. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


l.sedmica 


Predosmanki period: Prvi dodiri Balkana sa islamskom 
kulturom i civilizacijom. 


2.sedmica 


Osmanski period: Trajno prisustvo islama i islamske kulture 
na Balkanu 


3.sedmica 


Prihvatanje islama u Bosni 


4.sedmica 


Razvitak gradova: Uloga drzave i vakufa u razvitku gradova u 
Bosni 


5.sedmica 


Razvitak gradova: Uloga dervisa, putova, i drugih faktora u 
razvitku gradova u Bosni 


6.sedmica 


Kultura suzivota: Osmanski millet sistem 


7.sedmica 


Muslimanske etnicke skupine na Balkanu 


8.sedmica 


Parcijalni ispit 


9.sedmica 


Bosanski pasaluk 


lO.sedmica 


Islamske obrazovne institucija u Bosanskom pasaluku 


1 l.sedmica 


Knjige i biblioteke u Bosni 


12.sedmica 


Znanosti kod Bosnjaka 


13.sedmica 


Islamska arhitektura i umjetnost u Bosni 


14.sedmica 


Muzicka kultura 


15.sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija + 
istrazivanje) 

2. test-pismeni 

3. zavrsni pismeni ispit 


20% 

20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Ismet Busatlic, Studije o sljedbenicima knjige, Sarajevo 2007. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Muhamed Hadzijahic-Mahmud Traljic-Nijaz Sukric, Islam i 
muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1991. 

2. Dzemal Cehajic, Derviski redovi u Jugoslovenskim zemljama, 59 

Sarajevo 1986. 

3. Ismet Kasumovic, Skolstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za 
vrijeme osmasnke uprave, Mostar, 1999. 

4. Amir Ljubovic- Sulejman Grozdanic, Prozna knjizevnost Bosne i 
Hercegovine na orijentalnim jezicima, Sarajevo 1995. 

5. Husref Redzic, Islamska umjetnost, Beograd-Zagreb- Mostar, 
1982. 

6. Smail Balic, Kultura Bosnjaka, muslimanska komponenta, (drugo 
izdanje) Zagreb 1994. 60 HUMANA EKOLOGIJA Naziv predmeta: HUMANA EKOLOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je nacelno upozanti se sa ekoloskim zakonitostima koje vladaju 
unutar biosfere i ukazati na znacaj samoodrzivosti nivoa ekoloske integracije u 
prirodnom okolisu. Shvatiti problematiku antropogenog utjecaja od strane 
covjeka, kao ekoloskog faktora, na elemente okolisa (voda, zrak, tlo). 
Poznavati nacine i metode upravljanja u okolisu u cilju odrzivosti. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Sfere zivota na Zemlji (karakteristike, znacaj) 


2. sedmica 


Ekoloski faktori (abioticki i bioticki) 


3. sedmica 


Ekoloska valentnost 


4. sedmica 


Populacija i njene karakteristike (humana, biljna, zivotinjska) 


5. sedmica 


Lanac ishrane i drugi ciklusi u okolisu 


6. sedmica 


Ekosistemi (vrste, karakteristike i zakonitosti) 


7. sedmica 


Prirodni resursi 


8. sedmica 


Prva pismena provjera 


9. sedmica 


Covjek, urbanizacija i industrijalizacija 


10. sedmica 


Aerozagadenje (uzroci, posljedice, mirgacije i mjere zastite) 


11. sedmica 


Hidrozagadenje (uzroci, posljedice, mirgacije i mjere zastite) 


12. sedmica 


Pedozagadenje (uzroci, posljedice, mirgacije i mjere zastite) 


13. sedmica 


Otpad i upravljanje otpadom 


14. sedmica 


Okolisno prihvatljjive tehnologije 


15. sedmica 


Druga pismena provjera 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


50% 
50% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


10% 
20% 
20% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. 1. A. Silov: Ekologija, Moskva, 2006. 

2. M. Dukanovic: Zivotna sredina i odrzivi razvoj, Beograd, 1996. 

3. V. Glavac: Uvod u globalnu ekologiju, Zagreb, 2001. 

4. S. Begic: Ekologija (zrak, voda, tlo), Tuzla, 2000. 

5. T. A. Hvan: Ekologija u privredi, Moskva, 2003. 3.2. Dodatna 
literatura 1. N.F. Reimers Popularni biologiceski slovar, Nauka Moskva, 1991. 

2. B.B. Prohorov: Humana ekologija - terminoloski rjecnik, Moskva, 2005. 

3. J. S. Jusfin, L.I. Leontjev, P.I. Cernousov: Privreda i okolis, Moskva, 2002. 61 METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I Naziv predmeta: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 5,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 3V 


Ukupan broj sati: 90 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa znanstvenim utemeljenjem 
metodike, sa didakticko-metodickim zakonitostima nastave islamske 
vjeronauke, te obucavanje studenata za pracenje i vrednovanje nastave. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Znanstveno utemeljenje metodike, strukturiranje metodike, 
mogucnosti i granice metodika. 


2. sedmica 


Odnos metodika - metodologija, metodika - didaktika 


3. sedmica 


Utemeljenje metodike u pedagogiji, mjesto u sistemu 
pedagogijske znanosti 


4. sedmica 


Pojava, razvoj i odredenje metodike kao znanstvene 
discipline. 


5. sedmica 


Predmet, svrha i zadaci metodike. 


6. sedmica 


Metodika u svrhu poticanja nadarenih ucenika. 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Metodika nastave vjeronauke, predmet, sadrzaji i zadaci 
nastave vjeronauke. 


9. sedmica 


Oblici nastave vjeronauke. 


10. sedmica 


Metode nastave vjeronauke. 


11. sedmica 


Principi nastave vjeronauke. 


12. sedmica 


Sredstva u nastavi vjeronauke. 


13. sedmica 


Postupci i tehnike u nastavi vjeronauke. 


14. sedmica 


Pracenje i vrednovanje u nastavi vjeronauke. 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


95% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 


20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Catic, R. I. Pehlic, l.:Metodika nastave islamske vjeronauke, 
Islamska pedagoska akademija u Zenici, 2004. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Catic, R.: Osnovi didaktike, Pedagoski fakultet u Zenici, 2004. 

2. Franz, W. - Arthur Thommes: 212 metoda za nastavu vjeronauke, 
KSC, Zagreb, 2000. 

3. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeca,Educa, Zagreb, 1995. 

4. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i drustva, Skolska knjiga, 
Zagreb, 2000. 

5. Muminovic, H.: Metodicka koncepcija nastave osnovne skole, 
Veselin Maslesa, Sarajevo, 1991. 62 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Naziv predmeta: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Sticanje osnovnih znanja o razvoju covjeka, aspektima razvoja, razvoju 
pojedinih psihickih funkcija, o psihickim promjenama koje su rezultat 
razvoja, odnosno starenja organizma, te razumijevanje ovih promjena i 
primjena tin shvatanja u nastavi u i radu u zajednici opcenito 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 


Opca psihologija 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Predmet i razvoj razvojne psihologije. 


2. sedmica 


Periodizacija psihickog razvoja. Zakonomjernost psihickog 
razvitka. 


3. sedmica 


Teorije u proucavanju djece (biheviorizam, socijalne teorije 
ucenja, kognitivan teorija, psihodinamiucka teorija, 
inter akcionisticka teorija). 


4. sedmica 


Metode istrazivanja psihickog razvoja 
covjeka.Eksperimentalni metod. Metodposmatranja. 
Intervju i anketa. Longitudinalni i transverzalni pristup. 


5. sedmica 


Nasljede, okolina i aktivnost licnosti kao cinioci razvoja. 


6. sedmica 


Prenatalni razvoj djeteta. Radanje i roditejstvo. 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Tjelesni, kognitivni,emocionalni socijalni razvoj 
novorodenceta (0-2 godine). 


9. sedmica 


Fizicki, kognitivni, govorni, emocionalni i socijalni razvoj 
djeteta (3-6 godina). 


10. sedmica 


Pripremljenost i zrelost djeteta za skolu. 


11. sedmica 


Psihicki razvoj (tjelesni, kognitivni, govorni, emocionalni 
socijalni) djece skolske dobi (od 7 do 12 godina). 


12. sedmica 


Psiholoske promjene u pubertetu. Adolescencija. 


13. sedmica 


Nadarena djeca. Djeca sa posebnim potrebama 


14. sedmica 


Psihologija zrele dobi. Predstaracka i staracka dob. 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


60% 

40% 

0% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. test 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 


20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 1. Hwang, P., Nilsson, B., (2000): Razvojna psihologija, Filozofski 
fakultet, Sarajevo 

2. Furlan, 1. (1988): Covjekov psihicki razvoj, Skolska knjiga, Zagreb 63 

3. Andrilovic, V., Cudina, M. (1987): Osnove opce i razvojne 
psihologije, Skolska knjiga, Zagreb 


3.2. Dodatna literatura 


1. Pecjak, V. (2001): Psihologija trece zivotne dobi, Prosvjeta, 
Zagreb 

2. Herlok, E. : Razvoj deteta, Zavod za izdavanje udzbenika, Beograd 64 ENGLESKI JEZIK I (izborni predmet) Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK I 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj kursa je usvajanje datih gramatickih struktura koje ce studentima 
omoguciti komunikaciju na engleskom jeziku. Poseban naglasak je na 
usvajanju i upotrebi glagola i glagolskih vremena kroz prevodenje 
odabranih strucnih tekstova. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA l.sedmica 2.sedmica 3.sedmica 4.sedmica 5.sedmica 6.sedmica 7.sedmica 8.sedmica 9.sedmica lO.sedmica 1 l.sedmica 12.sedmica 13.sedmica 14.sedmica 15.sedmica TEMA Past simple ( regular and irregular verbs ); Talking about past 
events, Bigraphical data Saying how much you like doing things; Talking about free 
time activities; Likes / dislikes + -ing form + qualifying 
adverbs Present Simple and Continuous; Comparing usual and present 
situations ; Weather, clothes, seasons Possessive adjectives / pronouns, 's, belong to; Talking about 
what belongs to us Should / shouldn't and imperatives; Giving advice, Advice 
for a wedding guest The future with going to; Talking about a future plans; 
Countries and continents; Planning a holiday Comparatives; Making comparisons; adjectives to describe a 
character, Comparing men and women Present perfect and past simple; talking about past 
experiences; an adventure sports holiday Offers and requests; Making and responding to offers and 
requests; At the office; Noun + verb combinations Zero conditional ( if + present form + present form ), Talking 
about consequences, Verbs and their opposites, talking about 
behaviour Used to, didn't use to, Talking about past customs and 
traditions and how things have changed, Customs, verb + 
noun combinations, Because / for and infinitive of purpose ( with to ), shops and 
purchases; Giving reasons Have and have got, Facilities and regular activities, Large 
numbers and hotel facilities Some, any, much, many, a lot of; Food and drink - 
discussing what you eat and drink, Typical diet Present and past obligation with have / had to, British and 
American words for clothes; Revision 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. gosti predavaci 


95% 
5% 65 1. esej (pisani rad + 
prezentacij a+istrazivanj e) 

2. test-pismeni ispit 

3. zavrsni pismeni ispit Ucesce u ocjeni (%) 2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 20% 

20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Language to go, pre - intermediate, students' book, Longman 
2002 


3.2. Dodatna literatura 


1. Bujas, Z., Veliki englesko-hrvatski rjecnih, Nakladni zavod Globus 
1999; 

2. Sestic Lada, Gramatika tehnickog engleskog sa rjecnikom, 
"Minex" Zenica 2002; 

3. English Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge 2002; 66 NJEMACKI JEZIK I (izborni predmet) Naziv modula: NJEMACKI JEZIK I 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog 
referentnog okvira Al/2 do dostizanja kompetencija nivoa A2. Osposobljavanje 
studenata za samostalno sticanje znanja, prosirivanje spoznaja i razvijanje 
sposobnosti misljenja i pamcenja i prosudivanja. Program predvida ovladavanje 
svakodnevnim izrazima i razumijevanjem i upotrebom prostih recenica. U 
stanju je predstaviti sebe i druge, sporazumijevati se u smislu rutinskih 
situacija, sa jednostavnim izrazima opisati svoje porijeklo i obrazovanje, 
direktnu okolinu koja je u direktnoj vezi sa neposrednim zivljenjem. 


1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


16. sedmica 


BegriiJSen und Vorstellungen 


17. sedmica 


Berufe, Zahlen. 


18. sedmica 


Essen und trinken 


19. sedmica 


Freizeit (Sport treiben, Musik horen, Biicher lesen) 


20. sedmica 


Brief e, Ansichtskarten, 


21. sedmica 


Im Supermarkt 


22. sedmica 


Prvi parcijalni ispit 


23. sedmica 


Arbeit und Freiheit 


24. sedmica 


Alltag- Ereignisse und Tatigkeiten 


25. sedmica 


Umweltschutz und Okologie iiberhaupt 


26. sedmica 


Okologie iiberhaupt 


27. sedmica 


Kauf en und schenken - Einladung schreiben 


28. sedmica 


Deutsche Sprache und deutsche Kultur 


29. sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


30. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


60% 
40% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija i prisustvo 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Pismeni ispit 


10% 
30% 
30% 
30% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Tangram 

- Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch 

- Deutsch als Fremdsprache I- Arbeitsbuch 

- Max Hueber Verlag 

Themen neu 

2. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch 67 

Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache I - Arbeitsbuch 
Max Hueber Verlag 
3. Kontaktsprache I 
4. Genial I 


3.2. Dodatna 


Worterbiicher 


literatura 


Rechtschreibung 
Grammatik der deutschen gegenwartigen Sprache 68 TOKOVI AKAIDSKOG MISLJENJA (izborni predmet) Naziv predmeta: TOKOVI AKAIDSKOG MISLJENJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Upoznavanje studenata sa uzrokom i nastankom razlaza medu 
muslimanima, najznacajnijim sektama i savremenim pravcima. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 


Akaid I 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni izvori 


2. sedmica 


Pojava razlaza medu muslimanima 


3. sedmica 


Nastanak Haridzija i osnove njihovog ucenja 


4. sedmica 


Nastanak i osnovne postavke siizma 


5. sedmica 


Es'arizam, Maturidizam 


6. sedmica 


Sufizam 


7. sedmica 


Parcijalni ispit 


8. sedmica 


Savremeni islamski (reformatorski) pokreti 


9. sedmica 


Selefizam 


10. sedmica 


Muslimanska braca 


11. sedmica 


Savremeni neislamski pokreti 


12. sedmica 


Cionizam 


13. sedmica 


Jehovini svjedoci 


14. sedmica 


Kadijanizam 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


90% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. test 

3. zavrsni ispit 


10% 
30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Mani' b. Hammad al-Dzuhani: El-Mevsuatu el-mujessere fil-edjani 
vel-mezahibi el-muasire, Riyadh, 1989. 

2. N. Smailagic: Klasicna kultura islama I, Zagreb, 1973., preveo 
Hasan Susie. 

3. Muhibbuddin el-Hatib: Osnove ucenja Sija imamija isna aserija. 

4. Dzemal Cehajic: Derviski redovi u jugoslovenskim zemljama 

5. Kasim Dobraca: Kadijanizam i Ahmedizam 


3.2. Dodatna literatura 


1. Adnan Silajdzic: Rane skole kelama, Sarajevo, 2004. 

2. Abdul-Kadir 'Isa: Istine o tesavvufu, Tuzla, 1998., preveo Ahmed 
Mesic. 

3. M.M. Sharif: Historija islamske filozofije, Zagreb, 1990., preveo 
Hasan Susie. 69 4. Ebu Bekr el-Arabi: Zastita od nesreca (El-Avasim minel-kavasim), 
Sarajevo, bez godine izdanja, preveo Emsad Pezic. 

5. Seid Hawa: Nas duhovni odgoj, Sarajevo 2003., preveo Sead 
Seljubac. 70 NASTAVNA KOMUNIKACIJA (izborni predmet) Predmet: NASTAVNA KOMUNIKACIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: II Semestar: IV 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je da se kod studenata razvije umijece komuniciranja. S obzirom 
da se komuniciranju mora pridavati paznja u svim nastavnim predmetima, 
studente bi tokom studija trebalo osposobiti da sadrzaje ucenicima prezetniraju 
jasno i u skladu s ucenickim spoznajnim nivoom. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 


Opca pedagogija, Skolska pedagogija, Teorija nastave 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Karakteristike komunikacije 


2. sedmica 


Komunikacija i interakcija u odgojno-obrazovnom procesu 


3. sedmica 


Vrste komuniciranja, Verbalna i neverbalna komunikacija 


4. sedmica 


Sadrzaji i odnosi u komunikaciji 


5. sedmica 


Licni i psihodinamski aspekti razgovora 


6. sedmica 


Karakteristike interpersonalne komunikacije 


7. sedmica 


Komunikacijske kompetencije: umijece govorenja i slusanja 


8. sedmica 


Povratne informacije, slusanje i razgovor o razgovoru 


9. sedmica 


Nacini i stilovi razgovora u skoli 


10. sedmica 


Rjesavanje kompleksnih problema odgoja i izobrazbe 


11. sedmica 


Komuniciranje u malim grupama 


12. sedmica 


Konflikti i svade u skoli 


13. sedmica 


Komunikacijske kompetencije i rjesavanje konflikta 


14. sedmica 


Pismeni ispit 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. Eks katedra 
25% 
2. Prezentacije 
20% 
3. Debate/diskusije 
25% 
4. Grupni rad 
30% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 
20% 
2. Pismeni ispit 
30% 
3. Usmeni ispit 
30% 
4. Debate/diskusije 
20% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


- Reardon K, Kathleen (1998) : Interpersonalna komunikacija - gdje se misli 
susrecu. Zagreb : Alinea. 

- Brajsa, Pavao (1993). Pedagoska komunikologija, Skolske novine, Zagreb,.. 

- Friedeman Schulz von Thun (2001). Kako medusobno razgovaramo, Zagreb: 
Erudita. 

- Napan, Ksenija (1994). Kako djelotvorno raditi s ljudima, Zagreb: Alinea. 


3.2. Dodatna 
literatura 


- Plut, Dijana & Marinkovic, Ljiljana (1994). Konflikti - sta s njima, Beograd: 
Kreativni centar. 

- Neill, Sean (1994). Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa. 71 V SEMESTAR BOSANSKI JEZIK II Naziv predmeta: BOSANSKI JEZIK II 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2 V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Razvijanje opcih i posebnih kompetencija. Razvijanje sposobnosti razlikovanja 
kategorijalnih od pojedinacnih pojava u morfologiji i sintaksi.Usvajanje znanja 
iz fleksije, derivatologije i sintakse bosanskog jezika. Stjecanje novih znanja o 
bosanskom jeziku i nauci o jeziku uopce. Omoguciti studentu/studentici da 
postojece znanje nadopune tako da se na njemu moze temeljiti daljnja 
nadgradnja znanja u jezicki orijentiranim kolegijima. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 


Bosanski jezikl 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Morfologija. Morfema. Leksema ili rijec. 


2. sedmica 


Gramaticke kategorije rijeci: vrste rijeci. Gramaticke kategorije 
oblika rijeci: morfoloske kategorije imenskih rijeci i morfoloske 
kategorije glagola. 


3. sedmica 


Promjenljive vrste rijeci. Deklinacija, konjugacija i komparacija. 
Leksicke i gramaticke osobine imenica i pridjeva. Neke 
osobitosti u deklinaciji. Deklinacijom uvjetovane gl. promjene. 


4. sedmica 


Zamjenice. Brojevi: deklinacija i pisanje brojeva. 


5. sedmica 


Glagolski oblici: jednostavni i slozeni. 


6. sedmica 


Nepromjenljive vrste rijeci. 


7. sedmica 


Tvorba rijeci: sufiksalna, prefiksalna i sufiksalno-prefiksalna. 
Slaganje i srastanje. 


8. sedmica 


Prvi parcijalni ispit. 


9. sedmica 


Leksikologija I leksikografija. 


10. sedmica 


Sintaksa: sintaksema, sintagma, recenica. Vrste sintagmi. 


11. sedmica 


Gramaticki i komunikativni aspekti recenice. Prosta recenica i 
njeni komunikativni tipovi: izjavne, upitne, poticajne i usklicne. 
Bezlcne recenice. Nepotpuna recenica. Slozene recenice. 
Nezavisnoslozene i zavisnoslozene recenice. 


12. sedmica 


Red rijeci u recenici: osnovni, obavezni i aktualizirani. 


13. sedmica 


Vezani tekst. Sredstva veze medu recenicama u vezanom tekstu. 
Konektori. Tipovi vezanog teksta: raspravljanje, pripovijedanje i 
opisivanje. 


14. sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


70% 
30% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija 

2. prvi parcijalni 

3. drugi parcijalni 


10% 
20% 
20% 72 

4. usmeni ispit 


50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Cedic, I. (2001). Osnovi gramatike bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za 
jezik. 

2. Jahic, Dz. - Halilovic, S. - Palic, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. 
Zenica: Pom stampe 3.2. Dodatna 
literatura 1. Silic, J., Pranjkovic, I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Skolska 
knjiga 73 SAVREMENE IDEOLOGIJE Naziv predmeta: SAVREMENE IDEOLOGIJE 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Ovaj predmet ima za cilj da se studenti upoznaju sa savremenim ideologijama 
kod nas i u svijetu i odnosu prema njima. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Religijska institucija Izraela: svcenstvo i bogostovlje 


2. sedmica 


Izraelski blagdani i simboli 


3. sedmica 


Starozavjetna biblijska teologija 


4. sedmica 


Jevreji kao 'odabrani' narod Boziji 


5. sedmica 


Perspektive - buducnost njegovog naroda 


6. sedmica 


Krscanska religija i teocogija 


7. sedmica 


Novi Zavjet - cetiri Evandelja 


8. sedmica 


Pismeni test - proyjera znanja 


9. sedmica 


Isa, a.s. (Isus) u krscanskom poimanju 


10. sedmica 


Isa, a.s., u islamskom ucenju 


11. sedmica 


Krscanski obicaji i simboli 


12. sedmica 


Savremeni islamski pokreti - selefizam i Muslimanska braca 


13. sedmica 


Savremeni neislamski pokreti i sekte (Cionisti, Masoni...) 


14. sedmica 


Jehovini svjedoci, Kadijanije, sekularisti 


15. sedmica 


Osnovni pojmovi sufizma u ideoloskom pogledu 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


50% 
50% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Pismeni rad 

4. Zavrsni ispit 


10% 
20% 
20% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Muhammed Abduhu, Risaletut-tewhid, prijevod M. Omerdic, 

2. Muhibbuddin el-Hatib: Osnove ucenja Sija imamija isna 'aserijja, 

3. Dzemal Cehajic: Derviski redovi u jugoslovenskim zemljama, Orijentalni 
institut, Sarajevo, 1986., 

4. K. Dobraca: Kadijanizam i Ahmedizam, Islamska fondacija, Leicester, U. 
Kingdom, 

5. M.Sahin: Krscanstvo.prijevod H. Popara, 

6. Ivan Cvitkovic: Religije suvremenoga svijeta, PES Sarajevo, 2002. 3.2. Dodatna 
literatura 1. En-Nedve el-alemijje lis-sehabi el-islami, El-Mevsuatu el-mujessere fil-edjani 

vel-mezahibi el-muasire, Riyad, 1989., 

2. 1. Terzic: Svecenikov put u islam, Mostar, 2002., 

3. S. Musa: Stit islama, Sarajevo, 2007. 74 UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU Naziv predmeta: UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj predmeta je uvesti studente u studij islamske filozofije, upoznati ih sa 
njenim glavnim skolama i pravcima razvoja, najznacajnijim misliocima i 
osnovnim temama. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA Uvod u studij islamske filozofije; Sta je islamska 
filozofija? Otkuda filozofija u islamu? Pitanje 
legitimiteta filozofije u islamu Mogucnosti zasnivanja filozofije na Kur'anu i Hadisu; 
duhovna znacenja Kur'anskog teksta kao osnova za 
nastajanje islamske filozofije Uticaj intelektualne tradicije drevne Grcke, helanizma, 
Pezije i Indije na zasnivanje islamske filozofije; 
prevdilacki centri; prevodenje filozofskih djela (Platon, 
Aristotel, Plotin, Porfirije) na arapski jezik Filozofija u sunijskom i siitskom islamu; skole islamske 
filozofije: mesai filozofija, israki filozofija, sufizm, 
ismailijska misao Kelam i mutekelimi; Gazalijevo razumijevanje kelama; 
pravci razvoja kelama; Mutezilije; Kritika mutezilija; 
As'ari i as'arizam; Maturidi, Tahavi; Ahmed ibn Hambel Temeljni oblici islamske duhovnosti; osnovni pravci 
razvoja sufizma; Hasan al-Basri, Rabija al-Adevij i njena 
bezinteresna ljubav, Haladz, Bistami, Ibn Arebi i njegova 
teozofija; filozofija odgoja u sufizmu; odgojne metode 
sufija. Glavne teme islamske filozofije; filozofi- 
naucnici/univerzalni umovi islama; al-Kindi, prvi filozof 
Arapa Filozofija Ebu Nasra al-Farabija, teorija emanacija, 
politicka filozofija, teorija poslanstva Ihvan es-Saffa; Filozofija Zekerija al-Razija Vrhunci peripateticke filozofije; Filozofska misao Ibn 
Sine; Ibn Sinina ontologija Gazali i njegova kritika filozofije Islamska filozofija u Spani: Ibn Masar, Ibn Hazm, Ibn 
Badze, Ibn Tufejl i njgov Haj ibn Jagzan (Zivi sin 
Budnoga) Ibn Rusd - odbrana filozofije i filozof a Isfahanska filozofska skola (MirDamad, Behauddin 
Amuli, Mula Sadr Sirazi) Reformisticki pokreti i muslimanska „moderna"; 
Savremeni tokovi islamske filozofije 75 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2.1. Nacin izvodenja 
nastave 


1. predavanja 

2. vjezbe 

3. konsultativna nastava 


65% 
30% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja 
studenata 


1. prisustvovanje predavanjima i konsultacije 

2. aktivnosti, referati, prezentacije, koristenje dodatne literature i 
interneta 

2. test-pismeni 

3. zavrsni pismeni ispit 


10% 

20% 
10% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Sharif, M.M:. Historija islamske filozofije I i II, August Cesarec, 
Zagreb, 1990. 

2. El-Gazali, Ebu Hamid: Izbavljenje iz zablude, El-Kalem, Sarajevo, 
1989. 

3.Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modrnom svijetu, El- 
Kalem, Sarajevo, 1994. 

4. Ibn Tufejl: Zz'vz sin budnoga, Veselin Maslesa, Sarajevo, 1985. 

5. Fakhry, Majid: Filozofija i teologija, u Oksfordska historija islama 
(priredio Espozito, John), Selsebil, Zivinice, 2005 (str. 249-281) 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Sufizam, (priredili Sop, Nikola i Tanaskovic, Darko), Zodijak, Beograd, 
1981. 76 HADISKE TEME Naziv predmeta: HADISKE TEME 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


U ovom kursu se obraduje djelo „ ES-SUNEN, " torn V, od Imama Et- 
Tirmizija. U ovom predmetu se izucava poglavlje o lijepom ponasanju. 
Buduci da Islamski pedagoski fakultet, pored obrazovnog, posebno 
naglasava pedagoski karakter i formu, izucavanje Hadisa u ovom semestru, 
pored obrazovne, imace naglasenu odgojno-pedagosku dimenziju. U ovom 
kolegiju ce se posebno aktualizirati hadisi koji tretiraju kulturu ponasanja i 
u sebi sadrze odgojno-pedagoske mjere, sto ce studentima uveliko 
pripomoci u njihovom buducem pedagoskom radu sa djecom i drugima. U 
torn cilju posebno ce se osvijetliti pedagoske metode posljednjeg Allahovog 
poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Studenti ce imati priliku da nauce pravilno 
citanje hadisa, njihovo prevodenje i poimanje, sto ce se postici, uz pomoc 
nastavnika, kroz koristenje strucnih komentara na arapskom jeziku. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Kitabu-1-isti'zan. Selam i pravila oko toga. 


2. sedmica 


Ucenje stranih jezika. Korespodencija sa nemuslimanima. 


3. sedmica 


Pecacenje pisma. Rukovanje. Grljenje i ljubljenje prilikom 
susreta. 


4. sedmica 


Kitabu-1-edeb. Kihanje. Zijevanje. Ponasanje u drustvu. 


5. sedmica 


Skracivanje brkova. Lezanje na lezima. Naslanjanje 
prilikom sjedenja. 


6. sedmica 


Zabrana perika i tetovaze. Namirisavanje ljudi i zena. 
Cistoca i higijena. Poglavlje o bojama. Zabrana 
sasaptavanja dvojice u prisustvu trece osobe. 


7. sedmica 


Imena. Zabrana davanja imena koje ima ruzno znacenje. 


8. sedmica 


REKAPITULACIJ A/TEST 


9. sedmica 


Promjena imena koje sadrzi ruzno znacenje. Imena koja je 
imao Vjeroyjesnik, sa.v.s. 


10. sedmica 


Skrivanje stidnmih mjesta. Obaranje pogleda. 


11. sedmica 


Cuvanje od moraine anarhije. 


12. sedmica 


Obecanje. 


13. sedmica 


Zabrana ulaska tudim zenama bez dozvole njihovih 
muzeva. 


14. sedmica 


Hadisi o poeziji. 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. rad studenta u toku studija 
3. zavrsni ispit 


40% 
60% 77 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Tirmizi, Es-Sunen, torn V, str. 50-132; Daru-l-kutubi-l-'arebijje, 
Bejrut, 1987. 

2. El-Mubarekfuri, Tuhfetu-l-ahvezi, torn VII, str. 460-528 i torn VIII, 
str. 3-151; Daru-1-fikr, Bejrut. 


3.2. Dodatna literatura 


1. El-Buhari, Knjiga o edebu, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009. 

2. Sunen / Dzami' Et-Tirmizi od Ebu 'Isa et-Tirmizija (Tirmizijin 
dzami - sunen: Tirmizijina zbirka hadisa,), prijevod i komentar: 
Mahmut Karalic, Elci Ibrahim-pasina medresa, 2001 god. 78 RELIGIJSKA PEDAGOGIJA Naziv predmeta: RELIGIJSKA PEDAGOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj kolegija je ovladati temeljnim kompetencijama razumijevanja i istrazivanja 
religijskopedagoskih fenomena. Refleksija postignutog je u prostoru nastave 
islamske vjeronauke, ali i u drugim, intencionalnim i funkcionalnim, prostorima 
odgojau vjeri. 1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje Uvjet za polaganje ispita iz Religijske pedagogije je polozen ispit iz kolegija 
Skolska pedagogija. 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica TEMA Epistemoloski status religijske pedagogije (referencijalni 
epistemoloski parametri, faza epistemolpskog strukturiranja, 
predmet proucavanja, referentne znanosti za religijsku 
pedagogiju. Odgojna vrijednost kur'anskih ajeta i hadisa (normativni aspekt 
religijskopedagoske misli utemelljene u islamu) - gostujuci 
nastavnik. Elementi oblikovanosti religijske pedagogije (vjerovanje kao 
covjekova ontoloska konstituenta, osjetljivost za cjelinu 
muslimanskog bica, odgojno razumijevanje Tradicije kao 
otvorenog procesa) - gostujuci nastavnik. Osnovne naznake obrazovanja u islamu (iz knjige S. H. Nasra 
Tradicionalni islam u modernom svijetu: Glavni principi 
obrazovanja i znanosti, Povezanost islamskog obrazovanja sa 
cjelovitoscu, Elementi tradicionalnog islamskog obrazovnog 
sistema). Sintagmatski konstrukt 'zarotirana religija' (znacenje konstrukta, 
refleksija za procese odgoja) Razvojni model religioznosti (faze u razvoju religioznosti, 
karakter situiranosti religioznosti u strukturi osobe, konstrukt 
'otvorenog traganja' i njegov znacaj za odgoj) Prvi parcijalni ispit Antropoloska osjetljivost vjeronauke (dinamicka varijabla u 
planiranju vjeronauke: uvjeti, okolnosti, posebnosti zivotne 
situacije ucenika). Argumentacijska linija za konfesionalnu vjeronauku 
(antropoloska, kulturoloska, drustveno-kriticka, kao i istrazivanje 
i drugih relevantnih aspekata argumentacije) Rezultati istrazivanja religioznosti mladih u svijetu (kvalitet 
religioznosti mladih u svijetu, sagledavanje rezultata u kontekstu 
istrukcije za odgoj u islamu). Duhovni odgoj (elementi, principi, metode) - gostujuci 
nastavnik. Projekat prakticnog djelovanja u vjeronauci (vrste projekata, 
metodologija - planiranje, realizacija, evaluacija). Suvremeni izazovi i mogucnosti odgoja u vjeri (deskripcija 
suvremenih naznaka formativnog konteksta, dovodenje u relaciju 
sa odgoj em u vjeri, definiranje relevantnih koordinata 79 izvjesnijeg/ucirikovitijeg odgoja u vjeri. 


14. sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gostojuci profesor 


30% 
50% 
20% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija 

2. prvi parcijalni 

3. drugi parcijalni 

4. usmeni ispit 


25% 
25% 
25% 
25% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. S.H. Nasr, Tradicionalni Islam u modernom svijetu, El-Kalem, 
Sarajevo, 1991. 

2. M. Pranjic: Religijska pedagogija, Katehetski salezijanski centar, 
Zagreb 1996. 

3. S.S. Coric, Psihologija religioznosti, Slap, Jastrebarsko, 1998. 


3.2. Dodatna literatura 


1. L. Legrand, Moralna izobrazba, Educa, Zagreb 

2. J. Jukic, Lica i maske svetoga, (Ogledi iz drustvene religiologije), 
Krscanska sadasnjost, Zagreb, 1997. 

3. Tarik Ramadan, Bz'fz evropski musliman, Ilmija, Sarajevo, 2002. 

4. Adnan Silajdzic, Muslimani u traganju za identitetom, FIN/El-Kalem, 
Sarajevo, 2006. 

5. Referentni autori i radovi iz podrucja odgoja i obrazovanja u Islamu, 
hadiske zbirke, pedagoski casopisi i internet izvori. 80 INFORMATIKA Naziv predmeta: INFORMATIKA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Pruziti studentima osnovna znanja iz informatike u svrhu primjene programa za 
potrebe odgoja i obrazovanja. Upoznati studente sa principima koristenja 
racunara u informacijskim sistemima u edukacijskoj znanosti. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Informacione tehnologije i razvoj. Podrucja primjene. Buduci 
trendovi. Racunari i njihova primjena 


2. sedmica 


Uvod s osnovnim pojmovima 


3. sedmica 


Historijski pregled sredstava za obradu podataka. Generacije 
racunara 


4. sedmica 


Predstavljanje podataka i programa u racunaru 


5. sedmica 


Koncept racunara i komuniciranje korisnik racunar 


6. sedmica 


Elementi hardvera 


7. sedmica 


Prvi parcijalni ispit 


8. sedmica 


Softver 


9. sedmica 


Informacioni i upravljacki sistemi 


10. sedmica 


Organizacija i upravljanje podacima 


11. sedmica 


Racunarske mreze 


12. sedmica 


Multimedija 


13. sedmica 


Rjesavanje problema uz pomoc racunara 


14. sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


10% 
90% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacije 

2. prvi parcijalni 

3. drugi parcijalni 

4. usmeni ispit 


15% 
20% 
25% 
40% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. PC RACUNARI, Camil S. Sabanovic Breza, 1996. 

2. Juric Z.: Informatika 1-3, Sarajevo, Publishing, 2003. 

3. Lagumdzija Z.: Informatika, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999. 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Mujicic M., Lemes S. i Heco E.: PC nije bauk III, Dom stampe, Zenica, 
2001. 81 ENGLESKI JEZIK II (izborni predmet) Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK II 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj kursa je kroz ovladavanje datim gramatickim strukturama i usvajanje 
odredenog fonda strucnih termina osposobiti studente za komunikaciju na 
engleskom jeziku, te za citanje i prevodenje 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA l.sedmica 2.sedmica 3.sedmica 4.sedmica 5.sedmica 6.sedmica 7.sedmica 8.sedmica 9.sedmica lOsedmica 1 l.sedmica 12.sedmica 13.sedmica 14.sedmica 15.sedmica TEMA Past simple and continous, adjectives and intensifiers; telling 
stories and exaggerating events Subject and object questions, asking about the routines, A class 
survey Future with will and going to, Making decisions and giving 
reasons for decisions, Associations, Choosing names for 
products Comparatives and superlatives, Comparing lives and careers, 
Talking about education Modal verbs for ability, Describing abilities and difficulties, 
Levels of difficulty Adverbs of purpose, describing reasons for actions, Speaking 
about the crime Present perfect simple, Talking about your experience, Work, 
A job interview What to say in a social situations, Topics of conversations, 
Managimg a conversation, Small talk First conditional, making suggestions to visitors to your area, 
Travel items Verb constructions for likes and dislikes, Expressions with 
TAKE, Comparing opinions about sport Used to and would, Comparing past and present habits, 
Things you did as a child Verbs with two objects, talking about money, Money and 
banks Present simple and continous for future, Phrasal verbs about 
turism, planning a day trip Uses of GET, Talking about relationships, weddings, What 
makes a good marriage Modal verbs for giving advice, Waste, use, spend, save + 
noun, Solving problems 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. gosti predavaci 


95% 
5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 
prezentacij a+istrazivanj e) 

2. test-pismeni ispit 

3. zavrsni pismeni ispit 


20% 
20% 
60% 82 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Language to go, intermediate, students' book, Longman 


3.2. Dodatna literatura 


1. Bujas, Z., Veliki englesko-hrvatski rjecnih, Nakladni zavod Globus 
1999; 

2. Sestic Lada, Gramatika tehnickog engleskog sa rjecnikom, 
"Minex" Zenica 2002; 

3. English Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge 2002; 83 NJEMACKI JEZIK II (izborni predmet) Naziv modula: NJEMACKI JEZIK II 


Sifra modula: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


ECTS krediti:4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
KOLEGIJA 


Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog referentnog 
okvira A2 do pokusaja dostizanja B2. Osposobljavanje studenata za samostalno 
sticanje znanja, prosirivanje spoznaja i razvijanje sposobnosti misljenja i pamcenja i 
prosudivanja. Program predvida ovladavanje najfrekventnijom leksikom i 
terminologijom karakteristicnom za liingvisticke nauke. Semantizacija leksike se 
prosiruje i uvjezbava do razine aktivnog leksickog fonda kako besprijevodnimtako i 
prijevodnim postupcima. U okviru cilj a nastave ovog referentnog evropskog okvira 
predvideno je i sticanje sposobnosti korektnog prevodenja sa stranog jezika na b/h/s 
jezik i obrnuto, u prvom redu iz tematike koja je referentna za ovaj studij. 


1.1. Predmeti 
koji su preduslov 
za polaganje 


Njemacki jezikl 


1.2. Osnovne 
tematske 
jedinice koje 
se obraduju 


1. Sedmica 


Aussehen und Personlichkeit- Personen berschreiben- 
Subjektiver Eindruck, Kleidung, Toleranz und Vorurteil 


2. Sedmica 


Schule, Ausbildung, Beruf- Wunschberufe-Zufriedenheit mit 
dem Beruf- Schulsystem, Berufswahl- Berufschancen- 
Stellensuche-Lebenslauf 


3. Sedmica 


Unterhaltung und Fernsehen-Fernsehprogramm- 
Ratgebersendung am radio-Lieder-StraJSenkiinstler 


4. Sedmica 


Industrie, Arbeit, Wirtschaft- Arger mit dem Auto- 
Schichtarbeit 


5. Sedmica 


Familie und Personliche Beziehungen-Eheprobleme-Eltern 
und Kinder-Erziehung f rimer und heute 


6. Sedmica 


Natur und Umwelt-Wetter 


7. Sedmica 


Prvi parcijalni ispit 


8. Sedmica 


Deutsche im Ausland und Auslander in Deutschland- Im 
Ausland arbeiten 


9. Sedmica 


Nachrichten und Politik-Wahlsystem 


10. Sedmica 


Ate Menschen-Wohin mit den Gr6J3eltern?-Altersheime- 
Uberalterung-Was machen Rentner? 


11. Sedmica 


Erinnerungen - Stationen des Lebens 


12. Sedmica 


Beziehungen - Partnersuche-Partnerschaft-Freundschaft und 
Beziehung 


13. Sedmica 


Personliche Erfahrungsberichte-Krankheiten und Heilmittel 


14. Sedmica 


Drugi parcijalni ispit 


15. Sedmica 


Zavrsna evaluacija kolegija 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


60% 
40% 


Ucesce u ocjeni (bodovi) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija i prisustvo 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Pismeni ispit 


10 
20 
50 
20 84 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 


Themen neu 


literatura 


1. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch 
Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache II - Arbeitsbuch 
Max Hueber Verlag 
2. Tangram 
- Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch 
- Deutsch als Fremdsprache II- Arbeitsbuch 
Max Hueber Verlag 
3. Kontaktsprache II 
4. Genial II 


3.2. Dodatna 


Worterbiicher 


literatura 


Rechtschreibung 
Grammatik der deutschen gegenwartigen Sprache 85 TEFSIRSKI TEKSTOVI (izborni predmet) Naziv predmeta: TEFSIRSKI TEKSTOVI Sifra predmeta: Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: V Broj ECTS kredita: 4,5 Status: Izborni Broj sati sedmicno: P2 +V2 Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je upoznati studente sa znacenjima i sadrzajem kur'anske sure 
Jusuf, koja obiluje izrazitim odgojnim elementima za mlade. 
U vremenima otudenosti i raznih ovisnosti koje ispoljava savremeni covjek, 
a narocito omladina, kur'ansko kazivanje o vjerovjesniku Jusufu nudi 
veoma inspirativne i korisne sadrzaje. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za polaganj 


Osnovi tefsira i Tefsirske teme 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Uvod u suru Jusuf 


2. sedmica 


Iskusenje s bracom, zavist i odvajanje od porodice 


3. sedmica 


Bunar i ropstvo 


4. sedmica 


Iskusenje s Azizovom zenom 


5. sedmica 


Tamnica i da'vetski angazman u zatvoru 


6. sedmica 


Snovi i njihova znacenja 


7. sedmica 


Rekapitulacija 


8. sedmica 


Iskusenja vlasti 


9. sedmica 


Susret s bracom 


10. sedmica 


Jusuf a.s. kao paradigma mladima 


11. sedmica 


Odgojna dimenzija sure Jusuf 


12. sedmica 


Mladi i rad, pouka iz kazivanja o Jusufu a.s. 


13. sedmica 


Etika odgovornosti u svjetlu sure Jusuf 


14. sedmica 


Afirmacija univerzalnih vrijednosti 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


75% 
20% 
5 % 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 

2. prisustvo nastavi, konsultacije, 
aktivnosti 

3. zavrsni ispit 


10% 

30% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


Ibn Kesir: Tefsir, skraceno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 
2002.; Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, 
Sarajevo, 1999.; Se'id Hawa: El-Esas fi-t-tefsir, Darusselam, Kairo, 
1989. 


3.2. Dodatna literatura 


Amr Halid: Jusuf, a.s. - pouke i savjeti, preveo s arapskog Mehmed 
Kudic, Cazin, 2005. 86 OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE (izborni predmet) Predmet: OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: V 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i znanjima iz 
islamske umjetnosti i estetike. 1.1. Predmeti koji 
su preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA Uvod u studij islamske umjetnosti i estetike; objasnjenje 
pojmova umjetnost, estetika, lijepo, ljepota, islamska 
umjetnost, islamska estetika, arapsko estetsko-umjetnicko 
nazivlje Osobenost islamske umjetnosti, ishodista islamske 
umjetnosti, hijerarhija ikonicnih i anikonicnih umjetnosti Dva toka umjetnosti (grcko-rimski i semitsko-monoteisticki 
tok), umjetnost slike i umjetnost znaka Rana islamska umjetnost; Ka'ba - prototipsko djelo i. 
Umjetnosti; razvoj islamske umjetnosti u doba Umejada Uvod u razumijevanje islamske arhitekture; Kupola na stijeni 
i al-Aksa kompleks Al-Velid I i Velika dzamija u Damasku; Dzamija Ukbe ibn 
Nafija u Kajrevanu Islamski grad (porijeklo, razvoj, karakteristike, tipovi); 
Medina, Basra, Kufa, Damask, Jerusalim, Bagdad, Fustat, 
Kajrevan, Samara. Islamska umjetnost u doba Abasida - rani period; umjetnost i 
arhitektura starog Bagdada; umjetnost Samare, nagovjestaj 
arabeske; Malvija dzamija u Samari Razvoj islamske umjetnosti na Magrebu: Maroko, Al- 
Andalus; Velika dzamija u Kordovi Karakteristike islamske umjetnosti u Spaniji; sakralna 
arhitektura i arhitektura dvoraca; Alhambra, umjetnost vrta; 
mudehar stil. Umjetnost Seldzuka; islamska umjetnost u postmongolskom 
periodu - Ilhanidi Islamska umjetnost u doba posljednjih velikuh carstava: 
Safavidi i Veliki Moguli; Isfahan:Midani-Sah, Sah 
Lutfulahova dzamija; Sah Abasova dzamija; Umjetnost 
Velikih Mogula; dzamije i mauzoleji; Tadz Mahal Islamska umjetnost u doba Osmanlija; uticaji seldzucke i 
bizantske umjetnosti; periodi i glavni stilovi; Nimar Sinan i 
njegova najznacajnija djela (Sah Zade dzamija, Sulejmanija 
dzamija, Selmija dzamija) Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini; dzamije, bosanska 
kuca, hamami, hanovi, karavansaraji, bezistani, zanastvo; 
potkupolne i cetverovodne dzamije; Begova dzamija; Aladza 
dzamija u Foci, Ferhadija dzamija u Banjaluci Islamska kaligrafija (zasnivanje, estetski razvoj arapskog 
pisma, stilovi; glavni kaligrafi; Ibn Mukle i al-aklam al-site; 
arabeska. 87 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2.1. Nacin izvodenja 
nastave 


1. predavanja 

2. vjezbe i prezentacija 

3. konsultativna nastava 


65% 
30% 
0,5 % 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin 

ocjenjivanja 

studenata 


1. prisustvovanje predavanjima i konsultacije 

2. aktivnosti, referati, prezentacije, koristenje 
dodatne literature i interneta 

2. test-pismeni 

3. zavrsni pismeni ispit 


10% 

20% 
10% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Katarina Oto-Dorn: Islamska umetnost, Novi Sad, 1972 

2. Husref Redzic, Studije o islamskoj arhitektonskoj bastini, Veselin Maslesa, 
Sarajevo, 1983 

3. Nusret Isanovic: Razumijevanje islamske umjetnosti, IPF u Zenici i EL- 
Kalem Sarajevo, Sarajevo, 2009 

4. Alija Bejtic: Ideja lijepog u izvorima islama, u: Prilozi za orjentalnu 
filologiju, XXIV, Sarajevo, 1974. (str. 33-55) 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Annemarie Schimel: Odgonetanje Bozijih znakova, El-Kalem, Sarajevo, 
2001 88 VI SEMESTAR SERIJATSKO PORODICNO PRAVO Naziv predmeta: SERIJATSKO PORODICNO PRAVO 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj kursa je ovladavanje osnovnom terminology om i kategorijama 
metodologije islamskog prava (usuli fikh), a u prakticnopravnom (fikh- 
isl.jurisprudencija) smislu upoznavanje sa mjestom, ulogom i statusom 
braka i porodice u islamu, serijatskim propisima koji se odnose na 
uspostavu bracne zajednice, pravima i obavezama supruznika u braku, 
razvodom i postbracnim cekanjem. Navedene teme ce biti komparirane i s 
vazecim Porodicnim zakonom u FBiH, s posebnim osvrtom na mogucnost 
primjene serijatskih propisa o braku u kontekstu evropske pravne 
regulative. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA l.sedmica 2.sedmica 3.sedmica 4.sedmica 5.sedmica 6.sedmica 7.sedmica 8.sedmica 9.sedmica lO.sedmica TEMA Izvori serijatskog prava; O serijatskim izvorima; Izvori 
serijatskog prava i njihova podjela; Kur'an; Sunnet; Idzma' 
(konsenzus); Kijas (analogija); Princip pravnickog preferiranja (istihsan); Princip javne 
koristi (el-maslehatu-1-mursele); Preventivno sankcioniranje 
(princip sedduz-zera'i); Princip pravnickog preferiranja (istihsan); Princip javne 
koristi (el-maslehatu-1-mursele); Preventivno sankcioniranje 
(princip sedduz-zera'i); Princip pravnickog preferiranja (istihsan); Princip javne 
koristi (el-maslehatu-1-mursele); Preventivno sankcioniranje 
(princip sedduz-zera'i); Princip pravnickog preferiranja (istihsan); Princip javne 
koristi (el-maslehatu-1-mursele); Preventivno sankcioniranje 
(princip sedduz-zera'i); Mezheb ashaba; Predislamsko pravo (ser'u men kablena); 
Pretpostavka nastavljanja ili egzistiranja ranijeg stanja 
(istishab); Praksa Medinjana ('amelu ehli-1-Medine); 'Urf i 
njegova klasifikacija; Ostali izvori; Znacenje i specificnosti islamske jurisprudencije;Tematika 
ili oblast fikha; Tematika ili oblast usuli-fikha; Specificnosti 
fikha; Kratko upoznavanje sa pravnicima mezheba:Utemeljitelji 
cetiri glavna mezheba ili pravne skole; Utemeljitelj 
zahirijskog mezheba (bukvalisti); Si'ijski mezheb Zejdija i 
drugih; Stepenovanje fekiha i pravnih izvora; Stepenovanje 
hanefijskih pravnih izvora; Opci usulofikhski termini ; Brak u serijatskom pravu; Bracna hutba (Hutbetun-nikjah); 
Definicija braka; Vaznost braka u islamskoj doktrini; Odlike 
islamskog pogleda na brak; Brak kroz tradicionalne izvore 
Serijata; Jedinstven pogled islamske doktrine na zenu; 89 Smisao braka u islamu; 


ll.sedmica 


Pravni status bracne zajednice; Brak koji je farz-vadzib; 
Brak koji je sunnet; Brak koji je mendub;Brak koji je 
haram; Pokudeni brak (mekruh); Dozvoljeni brak (mubah); 
Bracna prava i obaveze; Vjencani dar (mehr) 


12.sedmica 


Zabranjene zene za sklapanje braka; Privremene zabrane za 
brak; Intimni bracni zivot u serijatskom pravu; Propisi 
intimnog bracnog zivota; 


13.sedmica 


Tretman razvrata, zinaluka i nebracnih seksualnih uzivanja 
u islamu; Dunjalucka i ahiretska kazna za zinaluk i 
vanbracna seksualna iskustva i perverzije; Zabranjene 
izopacenosti; Dunjalucka kazna za razvrat; Briga o 
maloljetnoj djeci (hadana); 


14.sedmica 


Razvod braka (talak); Forma razvoda; Disolucija braka kao 
diskreciono pravo muza;Trostruki razvod u jednoj prilici; 
Pravovaljani i pokudeni razvod; Opozivi i neopozivi 
razvod; Redz'i (opoziv); Ponistenje bracnog ugovora 
(feskh), Sporazumni prekid braka (khul'), Propisi o ila'u, 
ziharu i li'anu; Postbracno cekanje ('iddet); Vrste 'ddeta; 
Izdrzavanje (en-nefekat); Analiza Porodicnog zakona u 
FBiH. 


15.sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 
prezentacij a+istrazivanj e) 

2. test - pismeni ispit 

3. zavrsni pismeni ispit 


20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Muharem Stulanovic, univerzitetski udzbenici Fikh I i Fikh II pod 
zajednickim nazivom Put ka dzennetskim bascama u svjetlu Kur'ana 
i sunneta, Sarajevo 2009. 


3.2. Dodatna literatura 


1. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, torn II, izdavac 
Haris Grabus, Sarajevo, 2003, 

2. Ibrahim Dzananovic, Primjena serijatskog porodicnog prava kroz 
praksu Vrhovnog serijatskog suda u 1914-1946, Fakultet islamskih 
nauka, Sarajevo, 2004, 

3. Abdulah Skaljic, Zenitbeni zakon "Hukuki aile kararnamesi", El- 
Hidaje, Sarajevo, 1945. 

4. Mehmed Begovic, Serijatsko bracno pravo, Beograd, 1936, 

5. Hasib Muratbegovic, Tumac propisa hanefitskog mezheba o zenitbi, 
obitelji i nasljedstvu, Zagreb, 1941. (nalazi se u GHB biblioteci ibiblioteci 
FIN-a), 

6. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004, 

7. Ibrahim Dzananovic, Odsutnost i nestalost muza kao razlog za rastavu 
braka, Takvim 1997, Udruzenje Ilmijje BiH, Sarajevo, 1996, str. 31-43, 

8. Porodicni zakon FBiH. 90 ARAPSKI JEZIK KROZ PRAKSU Naziv predmeta: ARAPSKI JEZIK KROZ PRAKSU 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj izucavanja arapskog jezika je da studente kroz casove cisto konverzacione 
prirode uvede u metode i nacine upotrebe arapskog knjizevnog jezika u 
svakodnevnoj praksi, uz primjenu dosada naucenog gradiva u praksi. 


1.1. Predmeti koji su 
preduvjet za polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Odabrani tekstovi na arapskom jeziku iz svakodnevnog zivota; 
Foneticke vjezbe; Aktualni sat 


2. sedmica 


Odabrani tekstovi na arapskom jeziku iz svakodnevnog zivota; 
Foneticke vjezbe; Aktualni sat 


3. sedmica 


Odabrani tekstovi na arapskom jeziku iz svakodnevnog zivota; 
Foneticke vjezbe; Aktualni sat 


4. sedmica 


Odabrani tekstovi na arapskom jeziku iz svakodnevnog zivota; 
Foneticke vjezbe; Aktualni sat 


5. sedmica 


Tekstovi koji tretiraju islamsku terminologiju u arapskom jeziku 


6. sedmica 


Tekstovi koji tretiraju islamsku terminologiju u arapskom jeziku 


7. sedmica 


Usmena izlaganja studenata na zadanu temu na arapskom jeziku; 
Prvi parcijalni - testiranje 


8. sedmica 


Usvajanje gramaticke terminology e na arapskom jeziku kroz 
prakticne vjezbe 


9. sedmica 


Usmena izlaganja studenata na zadanu temu na arapskom jeziku; 
Aktualni sat 


10. sedmica 


Pretrazivanje internet-stranica sa sadrzajem na arapskom jeziku 


11. sedmica 


Diskusija o odabranim temama na arapskom jeziku; Aktualni sat 


12. sedmica 


Prevod odabranih tekstova sa bosanskog na arapski jezik 


13. sedmica 


Prevod odabranih tekstova sa bosanskog na arapski jezik 


14. sedmica 


Predstavljanje na arapskom jeziku; Aktualni sat 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti / Drugi parcijalni - testiranje 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


70% 
30% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


20% 
15% 
15% 
50% 3. LITERATURA 3.1. 

Obavezna 

literatura a) Bozovic, R.: Udzbenik arapskog jezika sa vjezbankom i rjecnikom, Sarajevo, 1984. 

b) Hasanovic, B., Softie, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske skole, Zenica, 1998. 

c) Grupa autora: al-'Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002. 

d) Skripta Arapski jezik kroz praksu, Bihac, 2011. 3.2. 

Dodatna 

literatura a) Sikiric, S., Pasic, M., Handzic, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1984; 

b) Nakicevic, O., Ahmetspahic, M.: Prirucnik arapskog jezika I, Sarajevo, 1989. 91 METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II Naziv predmeta: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 5,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + 3V 


Ukupan broj sati: 90 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj predmeta je usvajanje teorijskih znanja i iskustava iz oblasti planiranja 
i metoda izvodenja nastave, te osposobljavanje za planiranje i samostalno 
izvodenje nastave. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Nastavna metoda u povijesnom procesu, dimenzije 
metodickog problema, istrazivanje metoda poucavanja. 


2. sedmica 


Poucavanje i ucenje izvan skole. 


3. sedmica 


Metode poucavanja kao uvjeti za procese ucenja. 


4. sedmica 


Superucenje - megapoucavanje; prema alternativnim 
oblicima ucenja i poucavanja. 


5. sedmica 


Aktivno ucenje, zasto aktivno ucenje, aktivno ucenje kroz 
visestruke aktivnosti. 


6. sedmica 


Vodenje i komuniciranje u interaktivnoj nastavi, verbalna i 
neverbalna komunikacija u aktivnom ucenju. 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Interakcija u manjim grupama. 


9. sedmica 


Kako smanjiti strah i prisilu u nastavi. 


10. sedmica 


Vrednovanje ucenika u interaktivnoj nastavi uz primjenu 
grupnog oblika rada. 


11. sedmica 


Partnerska nastava u vjeronauci, efekti kooperativnog 
ucenja u nastavi, rezultati kooperativnog ucenja. 


12. sedmica 


Step by step u nastavi vjeronauke, prigodna nastava u 
vjeronauci. 


13. sedmica 


Metodika nastave filma, likovni i muzicki izraz u 
vjeronauci. 


14. sedmica 


Metodika pocetnog citanja i pisanja u vjeronauci. 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


80% 
20% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad 

2. test 

3. zavrsni ispit 


+ prezentacija) 


20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Catic, R. 1 Pehlic, l.:Metodika nastave islamske vjeronauke, Islamska 
pedagoska akademija u Zenici, 2004. 

2. Catic: Prirucnik za nastavu islamske vjeronauke 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeca,Educa, Zagreb, 1995. 

2. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i drustva, Skolska knjiga, 
Zagreb, 2000. 92 

3. Tarhart, Ewald: Metode poucavanja i wce«/a,Educa, Zagreb, 2001. 

4. Tezak, Stjepko: Metodika nastave fz'/ma,Skolska knjiga, Zagreb, 1990. 

5. Tobudic, Nusret: Aktivno ucenje u interaktivnoj nastavi, Bosanska 
rijec, Tuzla, 2001. 

6. Hubijar, Zehra: Usvajanje simbolike i strukturnih elemenata usmenog i 
pisanog govora - Metodicki aspekti nastave pocetnog citanja i 
pisanja, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerzitet 
u Sarajevu, Sarajevo, 1996. 93 PEDAGOSKA PSIHOLOGIJA Naziv predmeta: PEDAGOSKA PSIHOLOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 4,5 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Kroz programske sadrzaje, studenti treba da upoznaju i usvoje temeljne 
teorijske pristupe procesu ucenja i edukacije, da upoznaju cinioce koji 
pospjesuju ili otezavaju proces ucenja, da nauce prepoznavati i uvazavati 
individualne razlike ucenika u ucenju, da se upoznaju s motivacionim 
procesima u skolskom ucenju. Osim toga, cilj je razvijati vjestine 
suradnickog ucenja, rada s djecom koja imaju teskoce u razvoju, te s 
darovitim ucenicima. Kroz rad s kolektivom studenti tteba da usvoje znanja 
o znacaju povoljne klime u kolektivu - razredu kao specificne 
psihosocijalne grupe, a sve u cilju uspjesnijeg odgojno - obrazovnog 
procesa i uspjesnijeg rada na odgoju i obrazovanju ucenika. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 


Opca psihologija, Razvojna psihologija 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Predmet i razvoj pedagoske psihologije. 


2. sedmica 


Metode i tehnike istrazivanja. 


3. sedmica 


Ucenje, pamcenje i zaboravljanje. 


4. sedmica 


Teorije ucenja i njihova primjena (bihevioristicke, 
kognitivne, socijalne). 


5. sedmica 


Inteligencija i stvaralacke sposobnosti i uspjeh u skolskom 

ucenju. 


6. sedmica 


Motivacija za ucenje. 


7. sedmica 


Rekapitulacij a/Test 


8. sedmica 


Kognitivni stil i strategy a ucenja. 


9. sedmica 


Individualne razlike, nastava i slobodne aktivnosti u skoli. 
Individualizirana nastava : problemi nadarene djece i djece 
sa posebnim potrebama. 


10. sedmica 


Razred: interakcija, socijalna i emocionalna klima u skoli. 


11. sedmica 


Psiholoska dimenzija taksonomije odgojno-obrazovnih 
ciljeva. 


12. sedmica 


Licnost nastavnika. 


13. sedmica 


Umor i dosada u skoli. 


14. sedmica 


Procjenjivanje i mjerenje postignuca. 


15. sedmica 


Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opi's aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


60% 

40% 

0% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + 

2. test 

3. zavrsni ispit 


prezentacija) 


20% 
20% 
60% 94 3. LITERATURA 3.1. Obavezna literatura 


1. Grgin T (1997.), Edukacijska psihologija, Naklada Slap, 
Jastrebarsko 

2. Andrilovic, V. (1991): Metode i tehnike istrazivanja u psihologiji 
odgoja i obrazovanja, Skolska knjiga, Zagreb. 

3. Andrilovic, V., Cudina, M. (1988): Psihologija ucenj a i nastave, 
Skolska knjiga, Zagreb 


3.2. Dodatna literatura 


1. Zarevski, P. (1995): Psihologija pamcenja i ucenja, Naklada Slap, 
Jastrebarsko 

2. Dizdarevic, I. (2002): Agensi socijalizacije licnosti, Prosvjetni list, 
Sarajevo 

3. Kvascev, R. (1975): Podsticanje i sputavanje stvaralackih 
sposobnosti kod ucenika, Svjetlost, Sarajevo 

4. Cudina-Obradovic, M. (1990): Nadarenost: razumijevanje, 
prepoznavanje, razvijanje, Skolska knjiga, Zagreb 

5. Stevanovic, B. (1961): Pedagoska psihologija, Zavod za izdavanje 
udzbenika, Beograd 95 SAVREMENA FIKHSKA PITANJA Naziv predmeta: SAVREMENA FIKHSKA PITANJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 4 


Status: Obavezni 


Broj sati sedmicno: 3P + IV 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA Cilj ovog kursa je upoznati studente sa stavovima islamske pravne nauke 
prema nekim aktuelnim pitanjima i problemima koje je iznjedrila 
savremena civilizacija u razlicitim segmentima ljudskog zivota. Da bi se taj 
cilj realizovao neophodno je postaviti nacelan programski okvir koji ce 
zahtjevati detaljni osvrt na neka najaktuelnija pitanja savremenog zivota. 1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju SEDMICA 1. sedmica 2. sedmica 3. sedmica 4. sedmica 5. sedmica 6. sedmica 7. sedmica 8. sedmica 9. sedmica 10. sedmica 11. sedmica 12. sedmica 13. sedmica 14. sedmica 15. sedmica TEMA U uvodnom dijelu studenti ce se upoznati sa promjenljivim 
i nepromjenjivim u islamskom pravu, zatim o metodologiji i 
nacinima putem kojih islamsko pravo rjesava savremena 
pitanja i probleme. Aktuelna medicinsko-porodicna i zivotnovitalna pitanja u 
svjetlu serijatskih intencija i savremenih medicinskih 
dostignuca. Abortus, planiranje porodice i ogranicenja potomstva, Skidanje bolesnika sa aparata za vjestacko disanje, 
eutanazija, transplantacija organa Banke za ljudske organe i mlijeko, plasticna medicina. Geneticki inzenjering, kloniranje. Rekapitulacij a/Test Aktuelna pitanja i problemi islamskih manjina u svjetlu 
serijatskih intencija i opcih pravnih pravila. Fikh muslimanskih manjina; pojam, znacenje, karakteristike 
i izvori Pitanje boravka muslimana u neislamskim sredinama i 
uzimanje drzavljanstva neislamski drzava, terorizam, 
socijalna pomoc Savremena bracna pitanja, pokoravanje neislamskim 
zakonima, pitanje hrane, ucestvovanje u neislamskoj vojsci, 
partijama, parlamentu, najaktuelnija obredoslovna 
problematika. Aktuelna ekonomskoposlovna pitanja u svjetlu serijatskih 
intencija i opcih pravnih pravila. Islamsko bankarstvo, izvori, metode, razne vrste osiguranja, 
intelektualna prava Savremene novcane transakcije, stambeni i potrosacki 
krediti, poslovanje sa bankama koje posluju na bazi kamate. Rekapitulacij a svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE 
Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


80% 
10% 
10% 96 Ucesce u ocjeni (%) **/ »^ %^ U »^ %^ WW XT »-•» %SM WW 1 / \rj 

1. esej (pisani rad + prezentacija+istrazivanje) 

2. test-pismeni ispit 

3. zavrsni pismeni ispit 2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 20% 
20% 
60% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. Sulejman Topoljak, Savremena fikhska pitanja, El-Kelme, Novi Pazar, 2009. 

2. Sulejman Topoljak, Muslimanka i porodica, aktuelna pitanja, El-Kelime, 
Novi Pazar, 2006. 

3. Evropsko vijece za fetve, Fetve Evropskog vijeca zafetve i istrazivanja, 
Latinica, 2005. 

4. Karadavi, Jusuf, Fikh islamskih manjina, 

5. Enes Ljevakovic, Savremene fikhske teme, Hrestomatija FIN -a, Sarajevo, 
2006, 

6. Karadavi Jusuf, Savremene ferve,Harfo-graf, Tuzla, 1997, 

7. Usmani Muhammad Taqi, Uvod u islamske financije, Selsebil, 2003, 

8. Dozo Husein, Fetve, Bemust, 1999, 3.2. Dodatna 
literatura 1. Radovi iz oblasti fikha objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim, Islamska 
misao, Novi horizonti itd.) 97 DOKIMOLOGIJA (izborni predmet) Naziv predmeta: DOKIMOLOGIJA 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 3,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Upoznati studente sa temeljnim dokimoloskim zakonitostima i razlicitim 
nacinima provjeravanja i vrednovanja znanja; osposobiti in da ovladaju 
upravljanjem kvalitetom ucenickog postignuca u odgojnom i obrazovnom 
aspektu djelovanja skole. Posebno je vazno usredsrediti njihovu paznju na 
razvijanje koncepta kvaliteta u specificnom prostoru religijske edukacije. 


1.1. Predmeti koji 
su preduvjet za 
polaganje 


Opca pedagogija, Skolska pedagogija 


1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Intenzivni razvoj dokimologije kao samostalne naucne 
discipline. 


2. sedmica 


Kriteriji/principi vrednovanja. 


3. sedmica 


Ocjenjivanje ucenickog napretka. 


4. sedmica 


Prakticni polimorfhi modeli vrednovanja u odgoju i 
obrazovanju. 


5. sedmica 


Slojevitost vrednovanja ishoda religijske edukacije. 


6. sedmica 


Nacini pro vj ere znanja: testovi, nastavnik. 


7. sedmica 


Prvi parcijalni 


8. sedmica 


Normativni i kriterijski testovi. 


9. sedmica 


Tipovi testova znanja. 


10. sedmica 


Metrijska vrijednost skolskih ocjena. 


11. sedmica 


Opisno ocjenjivanje. 


12. sedmica 


Ishodi ucenja. 


13. sedmica 


Situiranje procesa ocjenjivanja u socijalno-emocionalne 
senzibilitete ucenika. 


14. sedmica 


Ocjenjivanje vlastitog rada i rada kolege u razredu. 


15. sedmica 


Drugi parcijalni 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


35% 
65% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. prezentacija 

2. prvi parcijalni 

3. drugi parcijalni 

4. usmeni ispit 


15% 
30% 
30% 
25% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 


1. Grgin, T. (2001). Skolsko ocjenjivanje znanja, Jasttebarsko: Naklada Slap. 

2. Slatina, M (1998). Nastavni metod - Prilog pedagoskoj moci sudenja, 
Sarajevo: Filozofski fakultet. 

3. Mulic, V. (2005). Nastavni prirucnik za opisno ocjenjivanje (u novoj 
koncepciji devetogodisnjeg obrazovanja). Sarajevo: Sarajevo-Publishing. 


3.2. Dodatna 
literatura 


1. Andrilovic, V. & Cudina, M. (1988). Psihologija ucenja i nastave, Zagreb: 
Skolska knjiga 98 2. Grgin. T. (1982). Inteligencija daka i njihovi varijeteti znanja, Skolski vjesnik, 1. 

3. Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeca. Zagreb: Educa. 

4. Krneta, Lj. (2000). Faktori skolskog uspjeha. Banja Luka: Banjaluka 
Kompani. 99 OSNOVE ARAPSKE KNJIZEVNOSTI (izborni predmet) Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKE KNJIZEVNOSTI 


Sifra predmeta: 


Nivo: Dodiplomski 


Godina: III Semestar: VI 


Broj ECTS kredita: 3,5 


Status: Izborni 


Broj sati sedmicno: 2P + 2V 


Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Cilj ovog kursa je studente upoznati s utemeljenjima, razvojem i dometima 
arapske knjizevnosti kao jedne od najodnjegovanijih i u tradiciju najdublje 
ukorijenjenih drustvenih disciplina kod Arapa. Upoznavanje, pracenje i 
analiza najrazlicitijih knjizevnih pravaca i ostvarenja nastalih u razlicitim 
razvojnim periodima arapske knjizevnosti (pretklasicni, klasicni i 
savremeni) ubraja se u preliminarne zadatke ovog kursa. 


1.1. Predmeti koji su 
preduslov za 
polaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Nastanak, korijeni i prvi tragovi. 


2. sedmica 


Arapska predislamska poezija - mu'allake. 


3. sedmica 


Mu'allake i religija prediaslamskih Arapa. 
Mu'allake i arapska stilistika. 


4. sedmica 


Periodizacij a-Predislamska knjizevnost. 


5. sedmica 


Muhadremuni, islamske duhovne, racionalne, 
socijalne i ljudske vrijednosti. 


6. sedmica 


Pjesnici na prijlazu izmedu dva razdoblja. Neka 
obiljezja ove poezije. 


7. sedmica 


Hasan ibn Sabit-poezija u svjetlu Kur'ana i hadisa. 


8. sedmica 


Hemzija Hasana ibn Sabita, osvrt na kasidu. 


9. sedmica 


Ka'b ibn Zuhejr, kasida-i Burda, biografija, 
vrijeme i prilike nastanka Burde. 


10. sedmica 


Zene pjesnici- Al-Hansa, prva zena autor elegije u 
arapskoj poeziji. 


11. sedmica 


Arapska knjizevnost u islamskom periodu, 

karakteristike, razvoj. 


12. sedmica 


Mekamati, Bedi'uz-Zeman Al-Hamadani. 


13. sedmica 


Islamijjati - Taha Husejn, Ahmed Emin,Teufik Al- 
Hakim. 


14. sedmica 


Savremena arapska knjizevnost - Nedzib Mahfuz, 
osvrt, osnovne karakteristike. 


15. sedmica 


Rekapitulacija svih oblasti 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 

3. gosti predavaci 


90% 

5% 

5% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. esej (pisani rad + prezentacija) 
3. zavrsni pismeni ispit 


20% 
80% 3. LITERATURA 100 3.1. Obavezna literatura 


1. Ramie, Jusuf: Obzorja arapsko-islamske knjizevnosti 

2. Grozdanic, Sulejman: Stara arapska poezija 

3. Simic, Vojkan: Klasicna arapska poezija 

4. Muftic, Teufik: Klasicna arapska stilistika 


3.2. Dodatna literatura 

101 METODIKA KNJIZEVNOSTI ZA DJECU (izborni predmet) Naziv predmeta: METODIKA KNJIZEVNOSTI ZA DJECU Sifra predmeta: Nivo: Dodiplomski Godina: III Semestar: VI Broj ECTS kredita: 3,5 Status: Obavezni Broj sati sedmicno: 2P + 2 V Ukupan broj sati: 60 1. CILJ 
PREDMETA 


Kroz korelativni pristup, studenti ce se upoznavati sa mogucnostima odgojnog 
utjecaja knjizevnog djela, te sa ulogom i potencijalom knjizevnog teksta u 
nastavi vjeronauke. Razvijat ce i njegovati moraine vrijednosti, kao i osjecaj za 
humane meduljudske odnose; razvijat ce fiinkcionalno znanje; ovladavat ce 
pojmovima, uciti se razumijevanju sadrzaja i zakljucivanju, razvijati misljenje i 
sposobnost razlikovanja bitnog od sporednog; razvijat ce ljubav prema 
bosnjackoj knjizevnoj tradiciji. 


1.1. Predmeti 
koji su preduvjet 
zapolaganje 
1.2. Osnovne 
tematske jedinice 
koje se obraduju 


SEDMICA 


TEMA 


1. sedmica 


Narodne price: Cudotvorni prsten, Dramjezika, Titiz i 
dzomet, Nasrudin hodza i kadija, Od smrti se ne mozepobjeci 


2. sedmica 


Basne: Kelila i dimna 


3. sedmica 


Bosnjacke junacke pjesme: Derzelez Alija, Ropstvo Hrnjice 
Muje, Svatovsko groblje, Zenidba Smailagic Mehe 


4. sedmica 


Lirska poezija: sevdalinke, kaside, ilahije 


5. sedmica 


Alhamijado knjizevnost: Hevaji, Pruscanin, Sefki, Ilhamija, 
Umihana Cuvidina, Mustafa Firaki, Fejzo Softa 


6. sedmica 


Mehmed-beg Kapetanovic Ljubusak, Safvet-beg Basagic, 
Musa C. Catic 


7. sedmica 


Hamdija Mulic, Nafija Sarajlic 


8. sedmica 


Edhem Mulabdic: Zeleno busenje 


9. sedmica 


Hamza Humo 


10. sedmica 


Alija Nametak: Za obraz, i druge price 


11. sedmica 


Enver Colakovic: Legenda oAli-pasi 


12. sedmica 


Skender Kulenovic: Ponornica 


13. sedmica 


Alija Isakovic: Hasanaginica 


14. sedmica 


Mesa Selimovic: Dervis i smrt 


15. sedmica 


Mak Dizdar 2. NASTAVA/OCJENJIVANJE Opis aktivnosti (%) 


2. 1 . Nacin izvodenja nastave 


1. eks katedra 

2. prezentacije 


80% 
20% 


Ucesce u ocjeni (%) 


2.2. Nacin ocjenjivanja studenata 


1. Prezentacija 

2. Prvi parcijalni 

3. Drugi parcijalni 

4. Usmeni ispit 


20% 
15% 
15% 
50% 3. LITERATURA 3.1. Obavezna 
literatura 1. A. Isakovic, Biserje, Ljiljan, Sarajevo, 2002. 

2. Fatima Nidzara Mujezinovic, Metodika bosnjacke knjizevnosti 

3. D. Rosandic, Metodika knjizevnog odgoja i obrazovanja, Skolska knjiga, 
Zagreb, 1988. 102 3.2. Dodatna 1. Antologija bosnjacke knjizevnosti, I- VI, Alef, Sarajevo 
literatura 2. Dzevad Jahic, Moj bosanski - skolski rjecnik kulture izrazavanja (tekstovi 
iz I, II, III i IV knjige) 103